kebir reklamı

Diş sağlığı önemlidir!..

Diş­ler­de­ki ek­sik­lik ve sağ­lık­sız bir ağız, ref­lü­den ko­lon kan­se­ri­ne ve ba­ğır­sak so­run­la­rın­dan he­mo­ro­ide ka­dar bir­çok has­ta­lı­ğı te­tik­le­ye­bi­lir. Ek­sik diş­ler, ka­na­yan diş et­le­ri, gün bo­yu ra­hat­sız edi­ci ko­ku­ya yol

Diş sağlığı önemlidir!..

banner197

Diş­ler­de­ki ek­sik­lik ve sağ­lık­sız bir ağız, ref­lü­den ko­lon kan­se­ri­ne ve ba­ğır­sak so­run­la­rın­dan he­mo­ro­ide ka­dar bir­çok has­ta­lı­ğı te­tik­le­ye­bi­lir. Ek­sik diş­ler, ka­na­yan diş et­le­ri, gün bo­yu ra­hat­sız edi­ci ko­ku­ya yol açan bak­te­ri­le­rin ço­ğal­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek sağ­lık­sız bir ağız ve diş ya­pı­sı…

Bes­len­me­nin ağız­dan baş­la­dı­ğı ve ağız sağ­lı­ğı­nın tüm vü­cut sis­te­mi­ni et­ki­le­di­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de, diş ve diş et­le­rin­de so­run olan ki­şi­ler­de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek bir­çok önem­li sağ­lık so­ru­nun­dan bah­se­di­le­bi­lir.

Bu sorulara dikkat!
Pe­ki sağ­lık­sız diş­ler ge­nel vü­cut sağ­lı­ğı­nı na­sıl et­ki­li­yor? Han­gi has­ta­lık­la­ra ze­min ha­zır­lı­yor? Ya da han­gi has­ta­lık­lar be­lir­ti­si­ni diş­ler­de­ki bir so­run ola­rak gös­te­ri­yor? Dent­way Diş Kli­ni­ği­’n­den Ağız ve Diş Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dt. Al­per Çıl­dır, dik­kat edil­me­si ge­re­ken­ler hak­kın­da bazı önemli bil­giler ver­di.

SO­RU 1
So­run­la­rın, ağız ve dişle iliş­ki­si ne­dir?

Ağızdaki ek­sik diş­ler yü­zün­den yi­ye­cek­le­r doğ­ru ve ye­ter­li çiğ­ne­ne­mez. Bu ne­den­le ön­ce­lik­li ola­rak mi­de prob­lem­le­ri or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Ya­ni mi­de ve ba­ğır­sak sis­te­min­de olu­şa­bi­le­cek bir so­ru­nun kay­na­ğı ön­ce­lik­le diş­ler­dir. Bu­nun en önem­li gös­ter­ge­si ref­lü­dür. Ref­lü­nün en önem­li ne­den­le­rin­den bi­ri, sağ­lık­sız diş­ler ve be­sin­le­ri ye­ter­li çiğ­ne­ye­me­mek­tir. Be­sin­ler par­ça­lan­ma­dan mi­de­ye yol­la­nır ve bu ne­denle ağız içi­ne mi­de asi­di kaç­ar.

SO­RU 2
Önem­li has­ta­lık­la­ra yol aça­bi­lir mi?
Dişlerdeki ek­sik­lik ve sağ­lık­sız bir ağız, ref­lü şi­ka­ye­ti­nin ya­nın­da di­ğer gaz prob­le­mi­ne de yol aç­mak­ta­dır. Çün­kü sağ­lık­sız diş­ler­le be­sin­ler iyi çiğ­ne­ne­mez ve için­de ha­va de­po­lar. Et gi­bi po­sa­sız yi­ye­cek­le­rin tü­ke­ti­mi ve bun­la­rın iyi­ce par­ça­lan­ma­dan ba­ğır­sa­ğa git­me­si, ba­ğır­sak ha­re­ket­le­rin­de kı­sıt­la­ma­ya ve fonk­si­yon­lar­da dü­zen­siz­lik­le­re yol açar.

SO­RU 3
Vü­cudu da et­ki­ler mi?

Besinlerin ağız­da ye­te­ri ka­dar çiğ­nen­me­me­si ya­ni diş­le­rin ye­te­ri ka­dar kul­la­nıl­ma­ma­sı diş eti has­ta­lık­la­rı­na da ze­min ha­zır­la­mak­ta­dır. Yal­nız­ca tek ta­raf­lı ye­mek tü­ke­ti­mi, ye­mek yen­me­yen ta­raf­ta göz­le gö­rü­lür bir tar­tar olu­şu­mu­na ne­den olur. Ye­te­rin­ce kul­la­nıl­ma­yan diş­ler üze­rin­de bak­te­ri­ler ürer. Bu da diş eti has­ta­lık­la­rı­na yol açar. Diş eti has­ta­lı­ğıy­la bir­lik­te diş etin­de­ki bu bak­te­ri, ağız­dan kan yo­luy­la bü­tün vü­cu­da ya­yıl­mak­ta ve mi­de­de “He­li­ko­bak­ter Pylo­ri­” şe­kil­de ken­di­ni gös­te­rir. Bu durum prob­le­me ne­den olur.

SO­RU 4
Has­ta­lık­la­ra en çok neler zemin hazırlar?

Dişlerin sa­bah, öğ­le ve ak­şam fır­ça­lan­ma­sı çok önem­li­dir. Fır­ça­lan­ma­yan diş yü­ze­yin­de bak­te­ri­ler olu­şur ve diş eti ke­na­rın­da ha­fif kı­za­rık­lık­lar şek­lin­de ken­di­ni gös­te­rir. Bu du­rum baş­lan­gıç aşa­ma­sın­day­ken gün­lük fır­ça­la­ma ile diş et­le­ri es­ki du­ru­mu­na dö­ner. An­cak iler­le­di­ğin­de bak­te­ri­ler, ge­ri dö­nü­şüm­süz di­şe­ti has­ta­lık­la­rı­na yol aça­bi­lir.

SO­RU 5
Diyabetliler riskte mi?

Sağlıksız ağız ve diş­le­rin önem­li has­ta­lık­la­ra yol aç­ma­sı­nın ya­nın­da ba­zı kro­nik has­ta­lık­lar da diş ve di­şet­le­rin­de­ki so­run­lar­la ken­di­ni gös­te­re­bi­lir. Cid­di ağız ve diş en­fek­si­yo­nu olan has­ta­la­rın ay­nı za­man­da di­ya­bet has­ta­sı olup ol­ma­dık­la­rı da sor­gu­lan­ma­lı­dır. Çün­kü di­ya­bet ağız için­de diş­ler­de ve diş et­le­rin­de önem­li so­run­la­ra ne­den ol­mak­ta­dır. Her diş eti so­ru­nu olan ki­şi­de di­ya­bet gö­rül­me gi­bi bir ku­ral yok­tur. An­cak bu du­rum dok­tor için şüp­he uyan­dır­ma­lı­dır. Bu ne­den­le diş eti has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de şe­ker sor­gu­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır.

SO­RU 6
Na­sıl ön­lem­ler almak gerek?

Beslenme sı­ra­sın­da müm­kün ol­du­ğun­ca şe­ker­li be­sin­ler­den uzak dur­mak ge­re­kir. Ye­me­ği fi­nal ola­rak ise da­ha faz­la “ba­zi­k” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan mey­ve su­yu ve ko­la­lı içe­cek­ler ye­ri­ne ay­ran ve pey­nir gi­bi be­sin­ler­le son­lan­dır­mak en ide­ali­dir. Ağız ve diş­le­rin en bü­yük düş­man­la­rın­dan bi­ri asit­tir. Ba­ha­rat da diş­le­re cid­di za­rar ve­ren be­sin­ler ara­sın­da­dır. Bu ne­den­le asit­li be­sin­le­ri tü­ket­me­mek ya da diş­le­re te­mas sü­re­si­ni en aza in­di­re­rek tü­ket­mek ge­re­kir. Ye­dik­ten ya da iç­tik­ten son­ra ağ­zı çal­ka­la­mak ve müm­kün­se diş­le­ri fır­ça­la­mak önem­li­dir.

SO­RU 7
Dü­zen­li diş ta­ki­bi ne­den önem­li?

Diş eti uz­ma­nı­na düzenli da­nı­şa­rak te­da­vi­le­ri­ni ak­sat­ma­yan has­ta­la­rın; en­fek­si­yon ris­ki ne­re­dey­se çok az­dır. Ya­ni bir bak­te­ri­ye bağ­lı ola­rak felç ris­ki ya da kalp ka­pak­çı­ğın­da so­run çık­ma ris­ki çok dü­şük­tür. Vü­cut­ta­ki şe­ker se­vi­ye­si­nin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı sağ­lan­mak­ta­dır. Çün­kü ağız­da bir en­fek­si­yon var­ken şe­ker se­vi­ye­si düş­mez. 3 ay­da bir ya­pı­lan he­mog­lo­bin a1c tes­ti de­ni­len to­tal 3 ay­lık pe­ri­yo­du gös­te­ren test­ler­de bu net bir şe­kil­de gö­rül­mek­te­dir.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.