kebir reklamı

Teknolojide sonunda bunu da yaptılar

lek­trik Elek­tro­nik ve Hiz­met İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği­'nin (TET), yük­sek kat­ma de­ğer­li ih­ra­ca­tı teş­vik et­mek ama­cıy­la dü­zen­le­di­ği "TET Ar-Ge Pro­je Ba­ha­rı­"nın dör­dün­cü­sü İs­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi­'n­de ger­çek­leş­ti­ril­di

Teknolojide sonunda bunu da yaptılar

banner197

lek­trik Elek­tro­nik ve Hiz­met İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği­'nin (TET), yük­sek kat­ma de­ğer­li ih­ra­ca­tı teş­vik et­mek ama­cıy­la dü­zen­le­di­ği "TET Ar-Ge Pro­je Ba­ha­rı­"nın dör­dün­cü­sü İs­tan­bul Kon­gre Mer­ke­zi­'n­de ger­çek­leş­ti­ril­di. 499 pro­je ara­sın­dan se­çi­len 143 ya­ra­tı­cı pro­je­nin ye­ter­li ma­li des­te­ği ala­rak ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

Bü­yük des­tek bek­le­ni­yor

Bu yıl­ki et­kin­li­ğin ise en il­gi çe­ken ser­gi­si Mu­rat Can Çi­çe­k'­in ol­du. Ko­nu­şa­ma­yan, el­le­ri­ni ve vü­cu­du­nun di­ğer pek çok bö­lü­mü­nü ha­re­ket et­ti­re­me­yen Çi­çek, bil­gi­sa­yar fa­re­si­nin te­mas­sız kul­la­nı­la­bil­me­si için özel bir sis­tem icat et­ti. Öz­ye­ğin Üni­ver­si­te­si­'n­de Ya­zı­lım Mü­hen­dis­li­ği oku­yan ve not or­ta­la­ma­sı 4.0 üze­rin­den 3.71 olan Çi­cek, ye­ni dü­ze­ne­ği­ni TET Ar-Ge Pro­je Pa­za­rı'n­da ta­nıt­tı. Yön be­lir­le­me ara­cı ji­ros­kop ile oluş­tu­ru­lan kab­lo­suz fa­re­nin kul­la­nı­la­bil­me­si için vü­cut uzuv­la­rın­dan bi­ri­nin ha­fif­çe oy­na­tıl­ma­sı ye­ti­yor. Kul­la­nı­cı­lar mi­nik ve­ri­ci­yi şap­ka­sı­na, ço­ra­bı­na ya da bar­da­jı­na sa­bit­le­ye­bi­li­yor. Fa­re im­le­ci­nin has­sa­si­ye­ti de ra­hat­lık­la ayar­la­na­bi­li­yor.

Et­kin­lik­te yer alan tüm tek­no­lo­ji sa­na­yi­ci­le­ri­nin il­giy­le in­ce­le­di­ği bu sis­te­min bü­yük des­tek gör­me­si ve ge­liş­ti­ri­lip ih­raç edil­me­si bek­le­ni­yor. Et­kin­lik­te il­gi çe­ken bir di­ğer ino­vas­yon ise So­lar Ay­dın­lat­ma­lı Ha­va Te­miz­le­yi­ci Rek­lam Ta­be­la­sı. Pro­je­ye ha­yat ve­ren Fev­zi Şe­vik, ha­va te­miz­le­me özel­li­ği­ne sa­hip so­lar des­tek­li ye­ni­lik­çi bir rek­lam ta­be­la­sı ge­liş­tir­miş.

Otoyollarda etkili olacak

Rek­lam ta­be­la­sı içe­ri­si­ne yer­leş­ti­ri­len fil­trey­le ha­va kir­le­ti­ci par­ti­kül­ler tu­tu­lu­yor. Bu pro­je oto­yol­lar, so­kak­lar ve cad­de­ler gi­bi yo­ğun­lu­ğun faz­la, ye­şil sa­ha­la­rın az ol­du­ğu or­tam­la­rın ha­va ka­li­te­si­ni ar­tır­ma­yı he­def­li­yor.

Akıllı kabin

9 Ey­lül Üni­ver­si­te­si Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği­'n­de oku­yan Gam­ze Öz­çe­lik ise ye­ni ne­sil tek­no­lo­ji­yi ma­ğa­za­lar­da­ki ka­bin­le­re uy­gu­la­dı. Akıl­lı ka­bin adı ve­ri­len pro­je­de sis­tem şöy­le iş­li­yor: "Kı­ya­fet de­ne­me­si için gi­ri­len ka­bin si­zin öl­çü­le­ri­ni­zi oto­ma­tik ola­rak ta­nım­lı­yor. Kı­ya­fet üze­ri­ni­ze ol­ma­dı­ğın­da gö­rev­li­ye di­rekt en uy­gun kı­ya­fet öl­çü­sü­nü ve­ri­yor. Si­ze uy­gun renk ve mo­del öne­ri­le­ri de ya­pı­yor. Siz de sü­rek­li kı­ya­fe­ti giy-çı­kar yap­ma­mış olu­yor­su­nuz."

150 bin lira ödül

Pro­je Ba­ha­rı'nda Bil­gi ve İle­ti­şim Tek­no­lo­ji­si Uy­gu­la­ma­la­rı, Ener­ji Üre­tim İle­tim ve Da­ğı­tı­mı­na Yö­ne­lik Uy­gu­la­ma­lar, Çev­re ve Ener­ji Ve­rim­li­li­ği Uy­gu­la­ma­la­rı ile di­ğer ol­mak üze­re 4 fark­lı ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren ilk üç Ar-Ge pro­je­si­nin ge­liş­ti­ri­ci­le­ri top­lam­da 150 bin li­ra­lık ödü­lün sa­hi­bi ol­du­lar.

Haberlerinizi Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.