Trabzonspor'dan KAP Bildirimi

Trabzonspor Yapılan Sportif AŞ. Genel Kurulu sonrasında KAP'a bildirimde bulundu.

Trabzonspor 11.05.2018, 16:00
Trabzonspor'dan KAP Bildirimi

Haber61 - Spor Servisi - Trabzonspor Sportif Aş. Genel Kurulu bugün yapıldı.

Yapılşan Genel Kuruş sonrasında sonuç Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirildi.  KAP'a yapılan bildirimde Genel kurul Sonucu olarak şu ifadelere yer verildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı Mayıs ayının 11. Cuma günü saat 14.00'da "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı Trabzon" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih ve E-00033694703 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan PEHLİVAN ve Sayın Yavuz Selim AYKAN'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2018 tarih, 9561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ile ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ve ayrıca KAP da 12.04.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile süresi içerisinde yapıldığı, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.000.864-TL'lik sermayeye karşılık 51.000.864 adet hissenin vekaleten katıldığı, 1TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten, olmak üzere toplam 51.000.865TL'lik sermayeye tekabül eden 51.000.865 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerme getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazdı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret il Müdürlüğü Bakanlık Temsilcilerinin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Özgür YANAR'ın (T.C. 25189922424) Toplantı Başkanlığına atanması oy birliği ile kabul edildi.

Madde :2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafındanimzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 50674208394 T.C kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU'nun, 18740756750 T.C kimlik numaralı Hayrettin HACISALİHOĞLU ve 32015328442 T.C kimlik numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise 14909889772 T.C kimlik numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU ve 48373783496 T.C kimlik numaralı Şenol KAYNAR'ın seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Buna göre Önerge oylamaya sunuldu ve 51.000.864 adet kabul oyuna karşılık, 1 adet red oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Elektronik ortamda katılan ve olumsuz oy kullanan Osman Can GENÇYÜREK tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerinin %25'inin kadın üyeden seçilmesi hususu bulunduğu ve yönetim kurulu üyeliklerine neden kadın üye önerilmediği hususunda bilgi istenilerek bu hususta şerh verildiği görüldü.

Yönetim Kurulu bu hususa ilişkin olarak, yıl sonu faaliyet raporu eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile açıklamalar yapılacağını beyan etmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı

Madde :4

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :6

Toplantının son maddesi uyarınca, katılımcıların varsa dilek ve temennilerini iletmeleri için söz hakkı verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 11.05.2018 günü saat 14:15

Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

Yavuz Selim AYKAN İlhan PEHLİVAN Özgür YANAR

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@