Sad­dam'a Bile Son Sözü Soruldu

Tarihi Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, mah­ke­me­de "son söz­le­ri­" so­rul­ma­dan te­rör ör­gütü yö­ne­ti­ci­li­ği suç­la­ma­sıy­la "a­ğır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ce­za­sı­na­" çarp­t

Sad­dam'a Bile Son Sözü Soruldu

Tarihi Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, mah­ke­me­de "son söz­le­ri­" so­rul­ma­dan te­rör ör­gütü yö­ne­ti­ci­li­ği suç­la­ma­sıy­la "a­ğır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ce­za­sı­na­" çarp­tı­rıl­dı, ce­za­sı mah­ke­me­de­ki iyi hal­li tu­tu­mu ne­de­niy­le mü­eb­be­de in­di­ril­di.

Başbuğ'a ve diğer Ergenekon Davası sanıklarına verilen ağır cezalar tartışılırken, Si­liv­ri F Ti­pi Ce­za­evi'n­de emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon ile ay­nı oda­yı pay­la­şan Baş­buğ, Avu­ka­tı İl­kay Se­zer ara­cı­lı­ğıy­la Sözcü gazetesine bir mek­tup yol­la­dı ve "Sad­dam'a bile son sözü soruldu" diye sitem etti.

İş­te Baş­bu­ğ'­un o mektubu

İstanbul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, 21 Ha­zi­ran'da ya­pı­lan du­ruş­ma­da al­dı­ğı ani bir ka­rar­la, sav­cı­la­rın ha­zır­la­dı­ğı Esas Hak­kın­da­ki Mü­ta­ala­ya kar­şı ya­pı­lan sa­vun­ma­la­ra son ve­re­rek, sa­nık­lar­dan son söz­le­ri­ni söy­le­me­le­ri­ni is­te­miş­tir.

"SON SÖZLERİM ALINMADI"

Duruşma sa­lo­nun­da bu­lu­nan sa­nık­lar son söz­le­ri­ni söy­le­miş­tir. Ra­por­lu ol­du­ğum için o gün­kü du­ruş­ma­da bu­lu­na­ma­mış­tım. Avu­ka­tım, Mah­ke­me Baş­ka­nı­'n­dan be­nim ce­za­evin­den ge­ti­ri­le­rek, son söz­le­ri­min alın­ma­sı­nı is­te­miş ise de, avu­ka­tı­mın is­te­ği ka­bul edil­medi.

5 Ağustos 2013 gü­nü ya­pı­lan, ka­rar du­ruş­ma­sın­da ka­ra­rın açık­lan­ma­sın­dan ön­ce du­ruş­ma sa­lo­nun­da bu­lu­nan ve son söz­le­ri­ni söy­le­me­miş sa­nık­la­ra mah­ke­me­nin son söz­le­ri­ni sor­ma­sı bek­len­miş ise de, ya­sa­nın amir hük­mü­ne kar­şı, mah­ke­me ken­di­si­ni bu ko­nu­da yi­ne zo­run­lu his­set­me­miş ve doğ­ru­dan ka­ra­rın açık­lan­ma­sı­na geç­miş­tir.

"SADDAM'IN BİLE SON SÖZLERİ DİNLENDİ"

Milattan ön­ce­ki yıl­lar­da bi­le, Sok­ra­te­s'­in ida­ma mah­ku­mi­yet ka­ra­rı açık­lan­ma­dan ön­ce, ken­di­si­ne son söz­le­ri so­rul­muş­tur. Gü­nü­müz­de ise, ül­ke­si­ni ve mil­le­ti­ni fe­la­ke­te sü­rük­le­yen, dik­ta­tör Sad­dam hak­kın­da da ka­rar açık­lan­ma­dan ön­ce, onun son söz­le­ri din­le­nil­miş­tir.

Ceza Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu'nun 216. mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı şu amir hük­mü, net ola­rak or­ta­ya koy­mak­ta­dır: "Hü­küm­den ön­ce son söz, ha­zır bu­lu­nan sa­nı­ğa ve­ri­lir."

Ayrıca, son söz ko­nu­su­na iliş­kin Yar­gı­tay Ce­za Ku­ru­lu'­nun 2008 yı­lın­da alı­nan bir iç­ti­hat ka­ra­rı bu­lun­mak­ta­dır.

"YASALARA AYKIRI"

13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­'nin, ma­ze­re­tim ne­de­niy­le bu­lu­na­ma­dı­ğım 21 Ha­zi­ran 2013 gü­nü ya­pı­lan du­ruş­ma­da, ani bir ka­rar­la, sa­nık­la­rın son söz­le­ri­ni al­ma­sı, avu­ka­tımın her şe­ye rağ­men du­ruş­ma sa­lo­nu­na ge­ti­ri­le­rek son söz­le­ri­min alın­ma­sı is­te­ği­ni dik­ka­te al­ma­ma­sı, 5 Ağus­tos 2013 gü­nü ya­pı­lan du­ruş­ma­da ise du­ruş­ma sa­lo­nun­da bu­lun­ma­ma rağ­men hük­mün açık­lan­ma­sın­dan ön­ce, son söz söy­le­me hak­kı­nı şah­sı­ma ta­nı­ma­ma­sı, ya­sa­ya mut­lak bir ay­kı­rı­lık oluş­tur­mak­ta­dır.

"TARTIŞILACAK DAHA ÇOK NOKTA VAR"

Yargıtay iç­ti­ha­dı da dik­ka­te alı­nır­sa, mah­ke­me­nin yap­mış ol­du­ğu bu usûl ha­ta­sı, şah­sım hak­kın­da ve­ri­len mah­ke­me ka­ra­rı­nın Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan bo­zul­ma­sı için tek ba­şı­na bi­le ye­ter­li bir ne­den­dir. 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­'nin al­dı­ğı 5 Ağus­tos 2013 gü­nü açık­la­mış ol­du­ğu hük­mün­de el­bet­te da­ha çok tar­tı­şı­la­cak nok­ta­lar var­dır.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.