TOKİ'ye Başbakanlık darbesi!

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ'yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL.Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’ni

Gündem 08.11.2012, 09:10
TOKİ'ye Başbakanlık darbesi!

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ'yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL.

Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’nin ba­şın­day­dı. Bay­rak­tar, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­alar üze­ri­ne, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” de­miş­ti.

Bay­rak­ta­r’­ın bu söz­le­ri­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­por­la­rı ise TO­Kİ­’nin dev­le­ti nasıl za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­di. CHP’­li Ay­kut Er­doğ­du, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı ve bel­ge­le­ri­ni vekillere mek­tupla ilet­ti.

TO­Kİ­ ile il­gi­li Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu, Sa­yış­tay ve Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı­ğı­nın ve ba­zı da­va­lar açıl­dı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­dı­ğı mek­tup­ta şöyle yazdı:

Dev­let ar­sa­sı­na ha­ciz

“Bay­rak­ta­r’­ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­du­ğu Em­lak Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı­’nın za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı ne­de­niy­le so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı is­ten­di. TO­Kİ­’nin 7 pro­je­si­ in­ce­len­di. So­nun­da, dev­le­te ait ar­sa­la­rın de­ğe­ri­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği, mü­te­ah­hit­le­rin in­şa­at ma­li­ye­tinin yük­sel­til­di­ği, böy­le­ce dev­le­tin 774 mil­yon li­ra za­rara uğ­ra­tıl­dı­ğı so­nu­cu­na ula­şıl­dı. Sa­yış­tay; dev­le­te ait gay­ri­men­kul­le­rin KC Grup Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan De­niz­ban­k’­a ipo­tek et­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di­ği, şir­ke­tin bor­cu öde­me­me­si üzerine ban­ka­nın ka­mu ma­lı­na ha­ciz koy­du­ğu­nu be­lir­le­di. TO­Kİ­’nin KC’­den 106.5 mil­yon TL ala­ca­ğı var. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma açtı. ”

CHP’den “İs­ti­fa et” çağ­rı­sı

TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı vekillerle pay­la­şan Ay­kut Er­doğ­du, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa ge­ti­rin is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” di­yen Bay­rak­ta­r’­ı is­ti­fa­ya da­vet et­ti.

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@