TOKİ'ye Başbakanlık darbesi!

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ'yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL.Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’ni

TOKİ'ye Başbakanlık darbesi!

Başbakanlık Denetleme Kurulu, TOKİ'yi inceledi. Devlet arsalarının değerinin düşük inşaat masrafının yüksek gösterildiğini belirledi. Devletin bundan zararı 774 milyon TL.

Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, Mec­li­s’­e gir­me­den ön­ce TO­Kİ­’nin ba­şın­day­dı. Bay­rak­tar, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­alar üze­ri­ne, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” de­miş­ti.

Bay­rak­ta­r’­ın bu söz­le­ri­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­por­la­rı ise TO­Kİ­’nin dev­le­ti nasıl za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­di. CHP’­li Ay­kut Er­doğ­du, TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı ve bel­ge­le­ri­ni vekillere mek­tupla ilet­ti.

TO­Kİ­ ile il­gi­li Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu, Sa­yış­tay ve Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı­ğı­nın ve ba­zı da­va­lar açıl­dı­ğı­nın ha­tır­la­tıl­dı­ğı mek­tup­ta şöyle yazdı:

Dev­let ar­sa­sı­na ha­ciz

“Bay­rak­ta­r’­ın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­du­ğu Em­lak Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı­’nın za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı ne­de­niy­le so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı is­ten­di. TO­Kİ­’nin 7 pro­je­si­ in­ce­len­di. So­nun­da, dev­le­te ait ar­sa­la­rın de­ğe­ri­nin dü­şük gös­te­ril­di­ği, mü­te­ah­hit­le­rin in­şa­at ma­li­ye­tinin yük­sel­til­di­ği, böy­le­ce dev­le­tin 774 mil­yon li­ra za­rara uğ­ra­tıl­dı­ğı so­nu­cu­na ula­şıl­dı. Sa­yış­tay; dev­le­te ait gay­ri­men­kul­le­rin KC Grup Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan De­niz­ban­k’­a ipo­tek et­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di­ği, şir­ke­tin bor­cu öde­me­me­si üzerine ban­ka­nın ka­mu ma­lı­na ha­ciz koy­du­ğu­nu be­lir­le­di. TO­Kİ­’nin KC’­den 106.5 mil­yon TL ala­ca­ğı var. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma açtı. ”

CHP’den “İs­ti­fa et” çağ­rı­sı

TO­Kİ ile il­gi­li id­di­ala­rı vekillerle pay­la­şan Ay­kut Er­doğ­du, “Hak­kım­da bir da­va, so­ruş­tur­ma açıl­mış­sa ge­ti­rin is­ti­fa ede­ce­ğim, et­mez­sem şe­ref­si­zi­m” di­yen Bay­rak­ta­r’­ı is­ti­fa­ya da­vet et­ti.

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.