Sağlık bakanlığı'nda skandal!

Hastane için aylığı 354 bin TL’ye rezidans kiraladılar. 10 yıllık sözleşme yaptılar. Boş binaya bir yıl kira ödendi. Yeni bakan soruşturma başlattı...Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­l

Sağlık bakanlığı'nda skandal!

Hastane için aylığı 354 bin TL’ye rezidans kiraladılar. 10 yıllık sözleşme yaptılar. Boş binaya bir yıl kira ödendi. Yeni bakan soruşturma başlattı...

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor. Sağ­lık es­ki Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ’­ın dö­ne­min­de ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tı, An­ka­ra Ya­şam­ken­t’­te in­şa edi­len Twin To­wers bi­na­sı­nı ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tı. An­cak ki­ra­la­ma tam bir yı­lan hi­ka­ye­siy­le baş­la­dı. Bü­rok­rat, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne ‘bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n’ di­ye ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rü bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tı. Bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­ler, bü­rok­ra­tı da ‘bu­gün, ya­rın ­ki­ra­la­ya­ca­ğı­z’ di­ye oya­la­dı­lar. En so­nun­da ‘bi­zim bi­na pro­je­miz va­r’ di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler.

Dok­to­ra im­za­la­tıl­mış

Bi­rin­ci gi­ri­şi­min­den ne­ti­ce ala­ma­yan bü­rok­rat, da­ha son­ra Ba­tı­ken­t’­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ‘bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z’ di­ye kar­şı çık­tı. Baş­he­kim iz­ne ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden Dr. Mel­tem Şim­şe­k’­e söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dı.

43 mil­yon TL öde­ne­cek

SÖZ­CÜ­’nün ele ge­çir­di­ği söz­leş­me met­ni ba­kan­lık açı­sın­dan tam bir fe­la­ket. Ay­lık ki­ra ola­rak 300 bin TL ka­bul edil­miş. KDV da­hil bu ra­kam 354 bin TL çı­kı­yor. Söz­leş­me sü­re­si ola­rak da 10 yıl şar­tı ko­nul­muş. Has­ta­ne, kul­lan­ma­dı­ğı bi­na için 10 yıl­da 43 mil­yon TL ki­ra öde­ye­cek. Ki­ra söz­leş­me­si 9 Ağus­tos 2012’de ya­pıl­mış. An­cak 15 ay­dır Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, bu bi­na­yı kul­lan­ma­dı. Ara for­mül ola­rak baş­ka ara­yış­la­ra gi­dil­di. ‘Ma­dem ki­ra ve­ri­yo­ruz, bir bi­rim ta­şın­sı­n’ fik­ri öne atıl­dı. Ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­le­ri­’n­den ba­zı bi­rim­le­rin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı dü­şü­nül­dü. Son­ra bir pro­to­kol­le bu­ra­yı Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­’nin kul­lan­ma­sı ön­gö­rül­dü.

To­pu bü­rok­ra­ta at­tı­lar

Şu an­da ki­ra­la­nan bi­na­da An­ka­ra 2. Böl­ge Sek­re­ter­li­ği­’n­den kü­çük bir bi­rim ‘fa­ali­ye­t’ gös­te­ri­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, ki­ra­la­ma şart­la­rı­nı öğ­re­nin­ce tef­tiş ku­ru­lu­na ta­li­mat ver­di. ‘Ya­zık, bu ka­dar ki­ra olur mu, 2-3 yıl son­ra bu bi­na­ya ih­ti­ya­cı­mız kal­ma­ya­ca­k’ di­ye kız­dı. Mü­fet­tiş­ler, Ata­türk ve Ye­ni­ma­hal­le Has­ta­ne­le­ri­’nin es­ki ve ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ifa­de­si­ne baş­vu­ru­yor. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, ‘Ba­kan­lık­tan bi­ze ta­li­mat gel­di­’ di­ye­rek to­pu üst dü­zey bü­rok­ra­si­ye at­tı.

Asansörü bile uygun değil !

Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­’ne ek bi­na ola­rak ki­ra­la­nan akıl­lı bi­na­lar as­lın­da re­zi­dans ola­rak ya­pıl­dı. Bu ne­den­le birçok özel­lik dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu­ra­nın has­ta­ne iş­le­vi gör­me­ye­ce­ği or­ta­da. Ör­ne­ğin bi­na­nın asan­sör­le­ri in­san ta­şı­ya­cak bü­yük­lük­te. An­cak sed­ye­le­rin sığ­ma­sı im­kan­sız. Ka­pı­lar çe­lik ka­pı ve ko­ri­dor­lar kü­çük.
 

inci

Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER