7m


7m

hyundai

Bedelli Askerlik Resmi Gazete'de!

Bedelli askerlik ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem 03.08.2018, 09:36
Bedelli Askerlik Resmi Gazete'de!

Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu  ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak  isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı  kaldırıldı.

Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında  oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek  ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak  şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik  şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin avro veya karşılığı kadar  yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek  uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak.

Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması  üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin  ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş  sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak  belirleniyor.

Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple  olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten  yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15  bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre  ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada  ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik  hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı  aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe  girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli  olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli  askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Aylıksız veya ücretsiz izinli olacaklar

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi  süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya  ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe  birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na  aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye  Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı  ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,  başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para  cezaları tahsil edilmeyecek.

Sağlık turizmini teşvik

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar,  birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam  planlamaları çerçevesinde çalışacak.

Kanun, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin  artırılmasına yönelik de düzenleme içeriyor.

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası  sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında,  uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık  mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri  ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek.

Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde  çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak,  ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim,  araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat  çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.

Bakanlık veya devlet üniversiteleri personelince, özel sektöre ve  vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında buna göre hizmet sunulamayacak.

İş birliği protokolleri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili  üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak ve  uygulamaya konulacak.

Emekli aylıklarına ek ödeme

Kanunla, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten  ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman  hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması  öngörülüyor.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi  malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam  tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara,  17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık  katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla ilave  ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme  (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında  personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı  yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak  uygulanacağına yönelik hüküm 5 kata çıkarılıyor.

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde  50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak  dağıtılabilecek.

Üniversite mezunlarına askeri pilotluk

Kanuna göre, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak  mezun olanlar, ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar  öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya  yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru  yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla  muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

Ayrıca, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları  taşımak, sınavlarla ilgili uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını  kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartları da aranacak. Yaş aralığını Milli  Savunma Bakanlığı belirleyecek.

Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun  görülen diğer sınıflara nakledilecek ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili  subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları  olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulacak.

Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı eğitime tekrar alınacak.  İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden  ilişikleri kesilecek.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde sağlık raporu  alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere, verilen eğitimler  süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden, temel askerlik eğitimine  başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları  dışında devletçe yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil  edilecek.

Bu düzenleme kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi  uygulanmayacak. Bunlardan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz." şeklinde  sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere ilişiği  kesilenler, verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika  uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı  herhangi bir meslek yapamayacak.

Deniz karakol uçaklarında görev yapan taktik koordine ve seyrüsefer  subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak.

2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına  üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Harp okullarına geçişe  ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından müştereken belirlenecek.

Kanunla, YÖK Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, özellikli tıbbi  işlemlerin yerine getirilmesini ve sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu  hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı

Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık  personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik  Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu  sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici  hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına da 60 gün fiili hizmet süresi  zammı uygulanacak.

Bahis oyunlarında ikramiye sınırı

Kanunla, bahis oyunlarının ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde  59'dan yüzde 83'e çıkarılıyor.

İkramiye oranlarının artırılmasıyla oluşabilecek yatırım ve işletme  giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma  yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate  alınması gerektiğinden yatırım ve işletme giderleri oranı üzerinde kalan tutarın  kamu payı olarak aktarılması öngörülüyor.

Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan  yılın ilgili ayında ödenen KDV tutarından, bir önceki yılın aynı ayında ödenen  KDV tutarının, Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik  büyüme tahmini oranında arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra  kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılan  özel hesaba, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından  ret ve iade edilecek.

Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca  yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılacak, yatırım ve işletme giderleri  oranına dahil edilecek. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç  dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin KDV olarak Spor Toto Teşkilat  Başkanlığı adına vergi kaybı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi  hesaplanacak.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların  kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve  esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar, ikramiye  oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilecek.

Geçici teminat oranı yüzde 5'ten yüzde 3'e, kesin teminat yüzde 10'dan  yüzde 6'ya indirilecek. Pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı  teminat oranları belirlenebilecek.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri şirketi kurulacak

Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet  gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede  sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine  yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık  hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları,  akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere  Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren  kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek,  işletebilecek.

USHAŞ'ın yurt içinde şirket kurması veya bir şirkete yüzde 50'den  fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. USHAŞ  işletme bütçesi Genel Kurul onayına sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının  uygun görüşü alınacak.

USHAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tamamı  Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak, başlangıç sermayesi 10 milyon Türk  lirası olacak.

Şirkette istihdam edilecek personel sayısı 150 kişi olacak,  Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilecek.

USHAŞ'ta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. USHAŞ, Kamu  İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları ile 233 sayılı KHK'ye tabi olmayacak.

Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri "yap-işlet-devret" modeli  kapsamına alınacak.


Yorumlar (2)
xxx 4 yıl önce
YURT DIŞINDAKİNİN FARKI NE BURDAKİ ASKERLİĞİ YAPAMAYANLAR 15 BİNTL ÖDÜYODO YURT DIŞINDAKİ NEDEN 15 BİN EURO DEĞİL
Oflu 61 4 yıl önce
Üniversite okuyanlar bedelli askerlik’den yararlanabileceklermi okuyanlar için sartlar nedir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@