banner556

>

Trabzonspor A.Ş.’de genel kurul yapıldı

Trabzonspor A.Ş.’de 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Trabzonspor 06.01.2021, 16:17
Trabzonspor A.Ş.’de genel kurul yapıldı

Trabzonspor’un ticari şirketi olan Trabzonspor A.Ş.’de genel kurul yapıldı. 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 16 madde karara bağlandı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2019-31.05.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 60111939 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hamit Metin ÇEBİ ve Hakan BAYRAK gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.12.2020 tarih, 10221 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 07.12.2020 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 236.390.631-TL sermayesine tekabül eden 236.390.631 adet hisseden 120.560.000,5-TL'lik sermayeye karşılık 120.560.000 adet hissenin vekaleten katıldığı, asaleten katılımın olmadığı buna göre toplam 120.560.000,5TL'lik sermayeye tekabül eden 120.560.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği, kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret il Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisinin onayı alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

Madde :1

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Özgür YANAR'ın ----------- Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Özgür YANAR'ın ------------- Toplantı Başkanlığına, atanmasına oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantı salonunda, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SAĞIROĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol KAYNAR ve Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Hümeyra Candan TURAN da toplantıya katıldığını tespit etti.

Madde :2

Gündemin 2. maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Coşkun KARAOĞLU'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde :3

Gündemin 3. maddesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edilmiş olup, bu önerge oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, fakat söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi

Madde :4

Gündemin 4. maddesine geçildi. 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Hümeyra Candan TURAN tarafından okundu. Şirketin, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemini kapsayan Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların okunmasına ve müzakere edilmesine geçildi. Gündem maddesi uyarınca Bilanço ve Gelir Tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

Madde :6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 36.299.742-TL (Otuz Altı Milyon İki Yüz Doksan Dokuz Bin Yedi Yüz Kırk İki Türk Lirası) (VUK hükümleri uyarınca hesaplanan 36.299.743-TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulunun 30.11.2020 tarih ve 61 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Madde :7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylaması hususu müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde :8

Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 07.12.2020 tarih ve 64 sayılı karar uyarınca, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi için seçilen Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin (MAZARS) bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde : 9

Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin verilen bir önerge ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ------------- T.C. kimlik numaralı Ahmet Ali AĞAOĞLU, --------------T.C. Kimlik Numaralı Özer BAYRAKTAR, --------------- ve T.C. Kimlik Numaralı Ömer SAĞIROĞLU'nun, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine -------------T.C. Kimlik Numaralı Şenol KAYNAR ve ---------T.C. Kimlik Numaralı Mahmut MEMİŞOĞLU'nun seçilmeleri ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca isimleri zikredilen kişilerin 3 yıl süre ile seçilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş adamı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Madde :10

Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere edildi. Bu hususa ilişkin verilen önerge uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin her ne nam altında olursa olsun ücret almamaları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise aylık net 1.000.-TL huzur hakkı verilmesine ortakların oybirliği ile kabul edildiler.

Madde :11

Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan, "Bilgilendirme Politikasının", "Kar Dağıtım Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden mevcut halinin Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

Madde :12

Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 dönemi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 30.07.2020 tarihinde Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinde KAP'da duyurulduğu belirtildi, Söz konusu raporda Şirket hakkında ve Kurumsal Yönetim İlkeler uyarınca Şirket tarafından yapılanlar hakkında gerekli bilgilerin bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :13

Gündemin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.06.2019 – 31.05.2020 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

Madde :14

Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi. "Bağımsız Denetim Firması raporunun 35. Sayfasında yer alan 24. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak bilgi verildi.

Madde :15

Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi.

Aynı gündem maddesi uyarınca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Madde :16

Gündemin 16. Maddesi uyarınca, SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2019 - 31.05.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurula bildirilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 01.06...

Toplantı tutanağının tam metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@