alexa metrics

banner536

banner572

Trabzonlu antrenörden Fener'e kıyak

 O ma­ça Aykut Ko­ca­man’ın bir yardım­cı­sı­nı gön­der­di­ği or­ta­ya çık­tı.  Sarıyer'in Trabzonlu teknik direktörü Mehmet Birinci, BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Sarı-Lacivertli yetkiliyi en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğını ancak kendisinin “Yar­dım­cım” di­ye

Spor 23.02.2013, 10:22
Trabzonlu antrenörden Fener'e kıyak

 O ma­ça Aykut Ko­ca­man’ın bir yardım­cı­sı­nı gön­der­di­ği or­ta­ya çık­tı.

  
Sarıyer'in Trabzonlu teknik direktörü Mehmet Birinci, BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Sarı-Lacivertli yetkiliyi en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğını ancak kendisinin “Yar­dım­cım” di­ye­rek ku­lü­be­si­ne aldığını belirtti.
 
Fe­ner­bah­çe’nin ön­ce­ki gün Ka­dı­köy’de 1-0 ma­ğlup ede­rek UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nde saf dı­şı bı­rak­tı­ğı BA­TE Bo­ri­sov, geç­ti­ği­miz ocak ayın­da An­tal­ya Be­lek’te kamp yap­mış­tı. Mart ayın­da baş­la­ya­cak Be­la­rus Li­gi için ha­zır­lık kap­sa­mın­da­ki bu kamp­ta BA­TE bir­kaç özel maç yap­mış ve bun­lar­dan bi­rin­de PTT 2. Lig Kırmızı Grup eki­bi Sa­rı­yer’e 3-1 mağ­lup ol­muş­tu.
 
Fe­ner­bah­çe’nin her iki maç­ta da kar­şı­sın­da zor­lan­dı­ğı BA­TE’yi ra­hat bir fut­bol­la ye­nen Sa­rı­yer’in Trabzonlu tek­nik di­rek­tö­rü Meh­met Bi­rin­ci söz ko­nu­su maç­la il­gi­li il­ginç bir ola­yı an­lat­tı. Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man’ın gö­rev­len­dir­di­ği bir an­tre­nö­rün kar­şı­laş­ma­yı iz­le­mek için maç­tan ön­ce sta­da gel­di­ği­ni an­cak BA­TE yet­ki­li­leri­nin en­gel­le­me­siy­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı söy­le­di. 
Hocaları ‘Sizin bu ligde ne işiniz var’ dedi
 
An­cak bu nok­ta­da ken­di­si­nin bizzat dev­re­ye gir­di­ği­ni be­lir­ten Trabzonlu teknik adam Mehmet Bi­rin­ci, “BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­ni Fe­ner­bah­çe­li an­tre­nö­rün be­nim yar­dım­cım ol­du­ğu­nu söy­le­dim. İk­na ol­du­lar. O an­tre­nör de maç bo­yun­ca ku­lü­bem­de otur­du ve BA­TE hak­kın­da not­lar al­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
 
Tek­nik di­rek­tör Bi­rin­ci, BA­TE kar­şı­sın­da el­de et­tik­le­ri 3-1’lik ga­li­bi­ye­ti de yo­rum­la­dı. Ken­di­le­rin­den iki-üç lig üst­te ol­du­ğu için Be­la­rus eki­bi­ne kar­şı bi­raz hırs­lı oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bel­ki de ta­kım bi­zi kü­çüm­se­di, bel­ki de biz iyi oy­na­dık. Hat­ta maç­tan son­ra ho­ca­la­rı bana ‘Si­zin bu lig­de ne işi­niz var’ dedi” diye konuştu. 
Zorlanmaları beni hayrete düşürdü.
 
Fe­ner­bah­çe’nin her iki maç­ta da BA­TE’ye fark ata­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü an­cak or­ta­ya çı­kan 0-0 ve 1-0’lık so­nuç­la­rın ken­di­si­ni hay­re­te dü­şür­dü­ğü­nü de ifa­de eden Bi­rin­ci, sözlerini şöyle tamamladı: “Fe­ner­bah­çe dep­las­man­da­ki ilk maç­ta 10 ki­şi kal­dı. Bu an­la­şı­la­bi­lir. An­cak ikin­ci maç­ta ra­kip 10 ki­şi kal­dı.”

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@