Uzun süredir birlikte oldukları devam eden 6'lı masanın yeni anayasa taslağı kamuoyuna duyurulmuştu. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan uygunluk, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmasını madde anlattı. 6 parti lideri, salonda yerlerini alırken, toplantıda ilk olarak Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi ile ilgili bir video gösterimi verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, anayasa değişikliği düzenleme ayrıntılarını paylaştı .

84 maddelik teklifinden bir çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı yedi yükünü halk tarafından seçilecek. Seçimle beraber partisiyle ilişkisi sona erecek. Görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek.
Anayasa'nın temel düzenlemesi düzenleyici ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesini ekleyecek.
Anayasa'ya “Hürriyet esası Çamaşırlar istisnadır. Tereddüt halinde yorum, hürriyet yapılır” hükmü eklenecek.
Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenlenecek. 
Siyasi parti kapatma davalarının açılması zorlaşacak.
Sağlık ve çevre hakkı yeniden korunma altına alınırken hayvan hakları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturulacak.
Anayasa'da 'temel hak ve Ödevler' yerine 'temel hak ve hürriyetler' düzenlenecek.
Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halde dokunulmazlıktan yararlanamayacağına dair düzenleme yapılacak. 
Affa görmüş olsalar bile cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili hedefini yeterli durumuna sahip olacağına hükmedilecek.
Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'ten 22'ye çıkarılacak. Üyelerden 20'sinin TBMM, bölümleri cumhurbaşkanı tarafından öngörülmeyecek. Mahkemenin bölüm sayısı ikiden dörtte yükseltilecek.
Türkiye'nin taraf olduğu bir uluslararası uzlaşmadan müzakere için TBMM'nin uygun bulması Anayasa'da düzenlenecek.
Meclisin denetimi güçlendirilecek. Muhalefete bir yaşama tarihinde en az yirmi gün boyunca genel görüşmeyi belirleyerek açma hakkını tanınacak.
Bütçe programı Meclis'e iade edilecek. 'Kesinhesap' komisyonu kurulacak ve başkanın ana muhalefet partisinin milletvekili olması durumuna getirilecek.
Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru yetkisi verilecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak. Yargının bağımsızlığının sağlanması için bakan adaleti ve yardımcısının Hakimler Kuruluna son verilecek.
OHAL KHK'ları kaldırılacaktır.
Hakim ve savcılara geçici teminat altına alınacaktır. Savunma makamı, bir kanun hükmüyle düzenlenerek bu makamın iddia makamıyla eşit bir statüye kavuşturulması sağlanacak.
Sayıştay yüksek mahkeme statüsüne kavuşturulacak. Kurumun denetim denetiminin kapsamı genişletilecek.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üye yapısı çoğulculuk sağlanacak. RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri buradan seçilecek. Üye bölümü Meclisi'nin genel kapsamı aranacak.
Konut Bakanlığı'nın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Onun yerine Danıştay kararı getirilecek. Görevden uzaklaştırmanın en fazla altı ay sürebileceği düzenlenecek. 
Yükseköğretim Kurulu kaldırılacaktır. Üniversitelerin akademik, idari ve mali özerkliklerini dağıtılmamak kaydıyla planlama ve koordinasyon kurulu Yükseköğretim Üst Kurulu kurulacak.