TBMM Başkanlığına sunulan 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin, mal ve alım hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerinden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde 30'unu aşmamak üzere, ertesi yıl bütçesine devren ödenek olarak kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Hazine tarafından il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin yapılan ödemeler ile KÖYDES kapsamında altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ödemeler, haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin öğretim üyesi yetiştirme projesi tertibinde yer alan ödeneği, proje kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenecek.

TSK'ya stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar ile Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlarla birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneklerin tutarları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden helikopter, uçak alımları ile revizyonlarına, hava araçlarına füze önleme, tespit sistemlerinin takılmasına ve Helikopter Elektronik Harp Projesine ilişkin tutarları; Gümrük Müsteşarlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; MTA Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden araştırma gemisi alınmasına yönelik tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye, ilgilisine göre Milli Savunma, Sağlık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı veya Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

GARANTİLİ İMKAN VE DIŞ BORCUN İKRAZI

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkanların Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetme yetkisi, Maliye Bakanı'nda olacak.

2009 yılında, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar, Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı, 2 milyar doları aşamayacak. Bakanlar Kurulu, garantili imkan ve dış borcun ikrazı limitini bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

MEMURA İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 4 ZAM

Tasarıya göre, 2009 yılında, devlet memuru ve kamudaki sözleşmelilerin maaşlarına Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında da yüzde 4.5 zam yapılacak. 1 Ocak 2009-30 Haziran 2009 döneminde, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,053505, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,7084, yan ödeme katsayısı 0,016965; 1 Temmuz 2009-31 Aralık 2009 döneminde ise aylık katsayısı 0,05592, taban aylığı katsayısı 0,74348, yan ödeme katsayısı da 0,01773 olarak uygulanacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı, 1 Ocak 2009-30 Haziran 2009 döneminde 2 bin 809 lira, 1 Temmuz 2009-31 Aralık 2009 döneminde ise 2 bin 935 lira olarak uygulanacak.

TÜİK tarafından 2008 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 temel Yıllık Tüketici Fiyatları Endeksinin, 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 4'ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde 2009 yılının birinci 6 aylık dönemine ait katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

İdarelerin yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarına görev yapan devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 2004 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenecek.

KADROLAR

Kamu idari, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2008 yılında emeklilik, ölüm ve istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek.

Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan; yükseköğretim kurumları için 4 bin, diğerleri için ilave 21 bin adet atama izni verilebilecek. Hakim ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan Görevlere ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, TSK Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuatına göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Terörle Mücadele Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca yapılacak personel nakilleri, bu sınırlamanın dışında tutulacak.

Yükseköğretim kurumları; öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapabilecek.

Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yükseköğretim kurumları için ilave 3 bin atama izni verilebilecek.
Ancak yeni kurulan üniversitelere verilen atama izninin 500'ü, yurt içinde öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapacakları atamalarda kullanılacak.