Uçak Bileti Fiyatlarına Vadedilen Ucuzluk Yansıtılmadı

Pet­rol fi­yat­la­rı ge­çen yıl­dan bu ya­na dü­şüş tren­din­de ol­ma­sı­na rağ­men, uçak bi­let fi­yat­la­rı hâ­lâ çok yük­sek. Üs­te­lik 2015 Şu­bat ayın­da ba­sı­na açık­la­ma ya­pan dö­ne­min THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, akar­ya­kıt

Uçak Bileti Fiyatlarına Vadedilen Ucuzluk Yansıtılmadı

Pet­rol fi­yat­la­rı ge­çen yıl­dan bu ya­na dü­şüş tren­din­de ol­ma­sı­na rağ­men, uçak bi­let fi­yat­la­rı hâ­lâ çok yük­sek. Üs­te­lik 2015 Şu­bat ayın­da ba­sı­na açık­la­ma ya­pan dö­ne­min THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, akar­ya­kıt fi­yat­la­rı­nın düş­me­siy­le bir­lik­te 2015'in yaz ay­la­rın­da uçak bi­let fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni açık­la­mış­tı.

57 DOLARA KADAR DÜŞTÜ

O ta­rih­ten bu­ ya­na pet­rol fi­yat­la­rı önemli oran­da düş­tü. Ör­ne­ğin, 16 Şu­bat'ta 63 do­lar olan Brent pet­ro­lü bu­gün 57 do­la­ra ka­dar in­di. Bu­na rağ­men THY müj­de­si­ni ver­di­ği ucuz bi­let va­adi­ni ger­çek­leş­tir­me­di.Top­çu, o ta­rih­te 2014 yı­lın­da pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me­ye pa­ra­lel akar­ya­kıt gi­der­le­ri­nin top­lam gi­der­ler­de­ki pa­yı­nın yüz­de 38'den yüz­de 35'e in­di­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı an­lat­mış­tı:

ANKARA'YA TEK YÖN 300 LİRA

"Bir­çok ha­va­yo­lu fir­ma­sı pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me­yi uçak bi­le­ti fi­yat­la­rı­na yan­sı­ta­rak re­ka­bet­te öne çık­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu­nu biz de ya­pa­ca­ğız." An­cak bu­gün bay­ram son­ra­sı için bi­le, THY'­de İs­tan­bu­l'­dan An­ka­ra­'ya gi­de­cek tek ki­şi­lik bi­let fi­yat­la­rı 300 li­ra­ya yak­la­şı­yor.

BAYRAM ERTESİ DE PAHALI

Her yıl bay­ram­da uçak bi­let fi­yat­la­rı faz­la­sıy­la ar­tı­yor. An­cak bay­ram son­ra­sı olan 20 Tem­muz ta­ri­hin­de bi­le İs­tan­bu­l'­dan Trab­zo­n'­a gi­de­cek tek ki­şi­lik uçak bi­le­ti THY'­de 427 li­ra iken, Pe­ga­su­s'­ta 282, Onur Ai­r'­de 224 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. At­las­jet de ise fi­yat­lar ne­re­dey­se sa­bit, is­ter Bod­ru­ma is­ter Ga­zi­an­tep ol­sun, tek ki­şi­lik uçak bi­let fi­yat­la­rı 291 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor.

DEVLET KURUMLARI SÖZÜNÜ TUTMUYOR

THY'­nin yaz ay­la­rın­da uçak bi­let fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni söy­le­me­si­ne rağ­men fi­yat­lar­da bir in­di­ri­me git­me­me­si­ni eleş­ti­ren Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği (THD) Ge­nel Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, şöy­le de­vam et­ti: "Bir ka­mu ku­ru­mu söz ve­ri­yor ve yap­mı­yor di­ğer özel fir­ma­lar ne yap­sın. Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı'nın bu du­ru­ma ta­vır ser­gi­le­me­si ge­re­kir­di. Ge­rek­li mü­da­ha­le­yi yap­ma­sı ge­re­kir­di. Ne ya­zık ki hal­kı mağ­dur et­ti­ler. Söz­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler. 

ucak-bileti-fiyatlarina-vadedilen-ucuzluk-7516704_3839_m.jpg

inci

Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner513