kebir reklamı

İşverene 30 gün süre...

Elek­trik Üre­tim A.Ş. Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­mir Ali­ağa te­sis­le­rin­de ça­lı­şan Mu­har­rem De­mir­yol ile Cem Akay ad­lı iki iş­çi, om­buds­man­lık ola­rak bi­li­nen Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­'na yol üc­re­ti baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.Bugün'den

İşverene 30 gün süre...

banner197

Elek­trik Üre­tim A.Ş. Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­mir Ali­ağa te­sis­le­rin­de ça­lı­şan Mu­har­rem De­mir­yol ile Cem Akay ad­lı iki iş­çi, om­buds­man­lık ola­rak bi­li­nen Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­'na yol üc­re­ti baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.

Bugün'den Çetin Çiftçi'nin haberine göre; İş­çi­ler, iş­yer­le­rin­de uy­gu­la­nan top­lu iş söz­leş­me­sin­den kay­nak­lı yol üc­re­ti­nin öden­me­di­ği­ni be­lirt­ti. İz­mir Çiğ­li ve Bor­no­va il­çe­le­rin­de otu­ran iş­çi­ler, iş­ye­ri ta­ra­fın­dan sağ­la­nan ser­vis hiz­me­ti­nin kal­dı­rıl­dı­ğı­nı ve iş­ye­ri­ne ken­di im­kan­la­rıy­la gi­dip gel­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

İKİ YIL­LIK ÜC­RET ÖDEN­MİŞ­Tİ

İş­çi­ler, 2008 ile 2012 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­ni ilk etap­ta iş­ye­rin­den ta­lep et­ti. Ta­lep­le­ri iş­ve­ren ta­ra­fın­dan red­de­di­len iki iş­çi Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­'na baş­vur­du.

Ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­de iş­çi­le­rin 2006 ile 2008 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­nin Kar­şı­ya­ka 3. İş Mah­ke­me­si ve Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si tem­yiz in­ce­le­me­si so­nu­cu hak­lı bu­lun­du­ğu ve bu dö­ne­me ait yol üc­re­ti­nin öden­di­ği be­lir­len­di.

VA­SI­TA TE­SİS ET­MEK ZO­RUN­DA

Ya­pı­lan 3 top­lu söz­leş­me­de de top­lu ta­şı­ma baş­lı­ğı ile yer alan dü­zen­le­me­ye gö­re var­di­ya­lı ça­lı­şan per­so­ne­lin, iş­ve­re­nin va­sı­ta­la­rı ile işe ge­ti­ri­lip gö­tü­rü­le­ce­ği­nin hü­küm al­tı­na alın­dı­ğı tes­pit edil­di.

Ali­ağa il­çe­si ve ci­va­rın­da loj­man ile bel­li semt­ler­de otu­ran iş­çi­le­rin ai­le­le­ri­ne oku­la gi­dip gel­mek, sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için iş­ve­re­nin va­sı­ta te­sis et­me­si ge­rek­ti­ği ve­ya ba­zı iş­çi­le­re yol pa­ra­sı öde­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di.

Ka­mu De­net­le­me Ku­ru­mu ay­rı­ca iş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­ni öde­me­me­de iş­ve­re­nin ge­rek­çe­le­rin­den olan iş­çi­le­rin uzak­ta otu­ru­yor ol­ma­la­rı­nın hak­ka­ni­ye­te uy­gun ol­ma­dı­ğı­na hük­met­ti.

İş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­nin öden­me­si­ne iliş­kin tav­si­ye ka­ra­rın­da bu­lun­du. İş­ve­re­ne 30 gün sü­re ta­nın­dı. İş­ve­ren bu sü­re içe­ri­sin­de her­han­gi bir iş­lem yap­maz ve iş­çi­le­rin hak­la­rı­nı öde­mez ise iş­çi­ler ta­ra­fın­dan da­ha ön­ce açı­lan da­va kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­cek.

Memura servis yardımı

2001 kri­zin­den son­ra kal­dı­rı­lan me­mu­ra ser­vis yar­dı­mı kıs­men ge­ri gel­di. 2014-2015 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­rin­de alı­nan ka­ra­ra gö­re ba­kan­lık­lar ve bağ­lı ku­rum­la­rın mer­kez teş­ki­lat­la­rın­da ça­lı­şan me­mur­lar işe ge­liş gi­diş­le­rin­de ser­visten üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak.

Önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pı­la­cak top­lu söz­leş­me­le­re de bu­nun­la il­gi­li mad­de­ler ko­nu­la­rak taş­ra teş­ki­lat­la­rın­da ça­lı­şan iş­çi, me­mu­run ser­vis ve­ya yol üc­re­tin­den ya­rar­lan­ma­sı­ bek­le­ni­yor.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.