banner491

Memurlara evde çalışma imkanı!

AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle memurla

Memurlara evde çalışma imkanı!

AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle memurlara evde çalışma imkanı da geliyor.

Ak Parti'li Metin, Ak Parti Siirt Milletvekili Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın imzasını taşıyan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, Devlet Memurları Kanunundaki “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar” hükmü değişecek. Bu kapsamda, zarar gören kişiler bundan dolayı sadece kurum aleyhine dava açabilecek; “kişisel kusur” iddiasıyla bile olsa görevlerini yerine getiren personel aleyhine dava açılamayacak.

İdari Yargılama Usulü Kanununda da bu kapsamda değişiklik yapılıyor. Buna göre, idare mahkemeleri kararlarını 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, lehine karar verilen ilgili sadece idare aleyhine davacı olabilecek ve kamu görevlisi aleyhine “kişisel kusur” olsa bile tazminat davası açılamayacak. Ancak, idarenin kamu görevlisine rücu etme hakkı saklı tutulacak.

Bu kapsamda, Yargıtayın görevleri arasında sayılan “görevden doğan tazminat davalarına” bakmak hükmü de ilgili maddeden çıkarılıyor.

Bu düzenleme, henüz görülmekte olan davalar ile henüz kesinleşmemiş hükümler bakımından da uygulanacak.

Teklifle, ayrıca Adli Tıp Kurumundaki başkan yardımcılarının sayısı 2'den 5'e yükseltiliyor, bunlardan en az 2'si adli tıp uzmanı olacak.

HAKİM VE SAVCILARIN KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kanununda öngörülen değişikle; hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili yaptıkları işlem ve verdikleri karar nedeniyle haklarında tazminat davası açılması imkanı ortadan kaldırılıyor. Bu hakim ve savcıların kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hallerinde de geçerli olacak.

Hakim ve savcıların işlem, kovuşturma, işlem veya verdikleri kararlar nedeniyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilecek. Devlet aleyhine açılacak tazminat davalarında ise söz konusu işlem ve kararların “kanuna ve hukuka aykırı” olması temel kıstas olacak. Teklifte, bu aykırılığın dayandırılabileceği gerekçeler “kayırma ve taraf tutma, düşmanlık ve kin”, “sağlanan menfaat”, “farklı bir anlam yüklenmeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırılık”, kararın “soruşturma evrakında veya duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayandırılması”, ilgili evraklarda “tahrifat”, “hakkın yerine getirilmesinden kaçınma” veya Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili düzenlemelerindeki hükümler şeklinde sıralanıyor.

Tazminat davasının açılması, hakime ve savcıya karşı bir ceza kovuşturmasının yapılması ya da mahkumiyet şartına bağlanamayacak.

Devlet aleyhine açılacak tazminat davaları ilgili hakim ve savcının görev yaptığı yerdeki asliye hukuk mahkemesinde, eğer dava asliye hukuk mahkemesinin görevinden kaynaklanıyorsa en yakın yerdeki asliye hukuk mahkemesinde ele alınacak. Bu davalar ilgili hakim ve savcıya re'sen ihbar edilmiş sayılacak.

Tazminat istemli davalar, kovuşturma sonucunda verilen hükmün ya da davalara ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılabilecek. Eğer tazminat kararı verilirse, devlet ilgili kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde “görevini kötüye kullanan” hakim ve savcıya rücu edecek.

Teklif, bu düzenleme doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanununda da değişiklik öngörüyor.

Öngörülen değişiklikler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler, temyiz aşamasında olan kararlar için de uygulanacak. Görülmekte olan davalar da devlet aleyhine devam edecek. Yargıtaydaki davalar görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesine devredilecek.

MEMURLARA EVDE ÇALIŞMA İMKANI

Memurlara evde çalışma imkanı getiren, özürlü  memurlara farklı mesai uygulanmasını düzenleyen ve yüzde 25'i ödenen idari para  cezalarının yüzde 75'inden vazgeçilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına  sunuldu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun “kanunlar gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar  veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleriyle ilgili”  maddesinde de değişiklik öngörüyor. Buna göre, bu durumdaki sigortalıların  aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında  olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları,  üzerinden yüzde 12 genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenecek. Ancak  askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası  priminin ödenmesinde ise bir yıllık süre sınırı uygulanmayacak.

Ayrıca, Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına  esas tutulan günlük kazancın alt sınırında “sigortalıların yaşlarına uygun  asgari ücret” esas alınacak. Üst sınırda da “18 yaşından büyük” sigortalıların  kazancına göre hesaplanacak.

Hak ediş alacaklar, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; işverenlerin  muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra,  varsa kalan kısmı üzerinden yarlandırılacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hatalı işleminden kaynaklanan ödemeler, “üç  ay” yerine, peşin veya 24 taksitte ödenebilecek.

ÖZÜRLÜLER İÇİN FARKLI MESAİ

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklife göre, özürlüler için  farklı çalışma saatleri düzenlenebilecek. Özürlüler için; özür durumu, hizmet  gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük  çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri, merkezde üst  yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilecek.

EVDE ÇALIŞILABİLECEK

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca  tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın  çalışabilmeleri mümkün hale geliyor. Memurlara, teknolojik gelişmelere uygun  olarak ve günün şartlarına göre, gerektiğinde evlerinde, özel ofislerde veya  benzeri başka yerlerde çalışabilmelerine imkan sağlanıyor.

Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde, memurların  çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenecek.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin  yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından  itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi  verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası  yazılamayacak.

İDARİ PARA CEZALARINA YENİDEN YAPILANDIRMA

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk  ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para  cezası asıllarının yüzde 25'i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden  bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim  oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve  şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüz 75'i ile idari  para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu  madde için öngörülen başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu  alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi, tahakkuk tarihinden  itibaren onbeş gün olarak uygulanacak.


Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner441