kebir reklamı

Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi

TFF'yi “Fe­ner­bah­çe hak­kın­da iş­lem yap­ma­dı” suç­la­ma­sıy­la şi­ka­yet eden Trab­zons­por ise UE­FA'nın mü­fet­tiş teh­di­di­ne rağ­men Av­ru­pa Li­gi'ne al­ma­sı­nı soruş­tur­ma­nın ne­ti­ce­si­ne da­ir iyi bir işa­ret ola­rak gö­rü­yor. Bor­do-Ma

Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi

banner197
TFF'yi “Fe­ner­bah­çe hak­kın­da iş­lem yap­ma­dı” suç­la­ma­sıy­la şi­ka­yet eden Trab­zons­por ise UE­FA'nın mü­fet­tiş teh­di­di­ne rağ­men Av­ru­pa Li­gi'ne al­ma­sı­nı soruş­tur­ma­nın ne­ti­ce­si­ne da­ir iyi bir işa­ret ola­rak gö­rü­yor. Bor­do-Ma­vi­li hu­kuk­çu­lar "Da­ha ön­ce UE­FA Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş'a so­ruş­tur­ma aç­tı­ğın­da bu iki ta­kı­mı tur­nu­va­la­rı­na al­ma­dı. Biz­de böy­le bir ham­le ya­pıl­ma­dı. Bu ne­den­le bi­zim açı­mız­dan bir so­run yok" gö­rü­şün­de.
 
Bor­do-Ma­vi­li ku­lü­bün Fe­ner­bah­çe'yi hu­ku­ki açı­dan ka­yır­mak­la suç­la­dı­ğı TFF'de ise hiç­bir kay­gı yok. TFF Hu­kuk Ku­ru­lu, UE­FA'nın bu ham­le­si­nin pro­se­dür ge­re­ği ol­du­ğu­nu, bu ham­le son­ra­sı dos­ya­yı ka­pa­ta­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ri­yor. Pe­ki ger­çek­ten de du­rum bu ka­dar toz pem­be mi?
 
Ko­nuy­la il­gi­li spor hu­kuk­çu­su Av. Emin Öz­kurt UE­FA’nın mü­fet­ti­ş ata­ma­sıy­la bir­lik­te, du­ru­mun nis­pe­ten da­ha cid­di­ bir hal al­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
UE­FA'nın işi bir adım da­ha ile­ri­ye gö­tür­dü­ğünü be­lir­ten Öz­kurt "Bun­dan son­ra mü­fet­tiş, dos­ya üze­rin­de de­tay­lı bir in­ce­le­me ya­pıp, ra­por ha­zır­la­ya­cak­. Bu ra­por­da her­han­gi bir ce­za­ya yer ol­ma­dı­ğı be­lir­te­bi­le­ce­ği gi­bi, ih­lal­ler ol­du­ğu  tes­pit edil­miş­se UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun bu­na uy­gun bir ce­za ver­me­si ta­le­bi de söz ko­nu­su ola­bi­lir. Mü­fet­ti­şin, TFF'nin ve/veya Trab­zon’un ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ta­lep et­me­si du­ru­mun­da ise her iki ku­ru­mu­muz ken­di­le­ri­ni sa­vu­nmak zorunda kalabililrler” dedi.
 
Fe­ner­bah­çe'nin ise bu sü­re­cin dı­şın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­kurt "Fe­ner­bah­çe ile il­gi­li UE­FA’nın ver­miş ol­du­ğu ka­rar CAS ta­ra­fın­dan da onay­la­nıp ke­sin­leş­ti. Bu yüz­den bu sü­reç­ten ila­ve ce­za al­ma­la­rı söz ko­nu­su de­ğil. Bi­lin­me­li­dir ki tüm bu sü­reç UE­FA’nın Di­sip­lin Ta­li­ma­tı çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­mek­te­dir ve şu aşa­ma­da şa­şır­tı­cı olan bir du­rum yok­tur. An­cak du­rum 17 Tem­muz’a kı­yas­la TFF ve Trab­zons­por açı­sın­dan da­ha cid­di bir hal al­mış­tır di­ye­bi­li­riz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Bir diğer spor hu­kuk­çu­su Al­pay Kö­se ise UE­FA'nın bu şi­ka­yet­le­rin hu­ku­ki ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü için mü­fet­tiş ata­dı­ğı­nı be­lir­te­rek "UE­FA'nın bu dos­ya­yı ka­pat­ma gi­bi bir im­ka­nı var­dı. Bu şi­ka­yet­le­ri cid­di bul­du­ğu an­la­mı­na ge­lir. An­cak bu, ola­yın so­nu­cun­da ce­za çı­ka­cak an­la­mı­na gel­mez. Ama mü­fet­ti­şin ce­za is­te­me ih­ti­ma­li de bu­lu­nu­yor" yo­ru­mun­da bu­lun­du.
 
Kartal ve Timsah'ı yakan müfettiş
 
UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu'nun, Trab­zons­por ve Fe­ner­bah­çe'nin şi­ka­yet­le­ri­ni in­ce­le­mek için gö­rev­len­dir­di­ği mü­fet­tiş Tür­ki­ye'nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir isim çık­tı: Je­an Sa­mu­el Leu­ba. İs­viç­re­li mü­fet­tiş Leu­ba, 2012-13 se­zo­nu ön­ce­si  ha­zır­la­dı­ğı ra­por­la Be­şik­taş ve Bur­sas­por'un ma­li kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Av­ru­pa ku­pa­la­rın­dan men ce­za­sı al­ma­sı­na ne­den ol­muş­tu. Da­ha­sı Leu­ba UE­FA Di­sip­lin Ko­mi­te­si’nin Be­şik­taş hak­kın­da­ki 2 yıl­lık men ce­za­sı­nın 5 yıl için er­te­le­me­si ka­ra­rı­nı da tem­yi­ze gö­tü­re­rek ip­tal et­tir­miş­ti.  
 
Spor Hu­ku­ku ko­nu­sun­da uz­man­lı­ğı bu­lu­nan Leu­ba, bu­nun dı­şın­da ban­ka­cı­lık, in­şa­at hu­ku­ku, ev plan­la­ma gi­bi ko­nu­lar­da da uz­man bir isim. Hu­kuk dok­to­ru olan Leu­ba'nın UE­FA’nın üs­tün­de ti­tiz­lik­le dur­du­ğu ır­çı­lık, fut­bol­da şid­det, fi­nan­sal fa­ir play ve şi­ke gi­bi ko­nu­lar­la il­gi­li çok sa­yı­da ra­po­ru var.
Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.