7m

Çapkınoğlu

TS-FB maçının raporları ortaya çıktı

Tri­bün olay­la­rı ne­de­niy­le ta­til edi­len Trab­zons­por-Fener­bah­çe ma­çı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ra­por­la­rı­nı ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Fut­bol Fe­deras­yo­nu Hu­kuk Ku­ru­lu'na tes­lim et­ti.RAPOR PFDK'YA GÖNDERİLDİTri­bü

Spor 13.03.2014, 17:52
TS-FB maçının raporları ortaya çıktı

Tri­bün olay­la­rı ne­de­niy­le ta­til edi­len Trab­zons­por-Fener­bah­çe ma­çı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ra­por­la­rı­nı ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Fut­bol Fe­deras­yo­nu Hu­kuk Ku­ru­lu'na tes­lim et­ti.

RAPOR PFDK'YA GÖNDERİLDİ

Tri­bün olay­la­rı ne­de­niy­le ta­til edi­len Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ra­por­la­rı­nı ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu(TFF) Hu­kuk Ku­ru­lu'na tes­lim et­ti. Ku­rul da bu ra­por­la­rı za­man kay­bet­me­den Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu'na (PFDK) gön­der­di.

PFDK KARAR VERECEK

Bu­gün ya­pı­la­cak PFDK top­lan­tı­sın­da olay­lar­la il­gi­li ka­rar­la­rın bü­yük ih­ti­mal­le ve­ril­me­si bek­le­ni­yor. Da­ha son­ra Tah­kim Ku­ru­lu ni­ha­i ka­ra­rı­nı ve­re­cek. 15 gün için­de de TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu bir ara­ya ge­lip ma­çın sko­ru­nu ta­yin ede­cek.

MAÇ 11 DAKİKA DURDU

Tem­sil­ci ve ha­kem­le­rin ra­por­la­rı­na olay­la­rın ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­tık­la­rı za­man baş­la­dı­ğı­nı yaz­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Ra­por­lar­da olay­lı kar­şı­laş­ma­nın, ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan 3 ke­re dur­du­rul­du­ğu­na işa­ret edi­lir­ken, bu du­rak­la­ma­lar­dan 2'si­nin 2'şer da­ki­ka, bi­ri­nin ise 7 da­ki­ka ol­du­ğu ifa­de edil­di.

İş­te ra­por­da yer alan çar­pı­cı de­tay­lar:


1) TEK TEK SAYDILAR

Ra­por­lar­da ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­ma­sıy­la baş­la­yan ve er­te­le­me dü­dü­ğü­ne ka­dar sa­ha­ya atı­lan mad­de­ler tek tek ra­por edil­di. Di­sip­lin ku­ru­lu üye­le­ri ay­rı ay­rı ya­zı­lan ya­ban­cı mad­deleri say­dı­lar. Top­lam 320 ta­ne ya­ban­cı mad­de­nin sa­ha­ya atıl­dı­ğı­ tes­pit edil­di.

2) TEMSİLCİYE DE YABANCI MADDE

Ra­por­lar­da Vol­kan De­mi­rel ve sa­ha için­de­ki tem­sil­ci­ye sa­haya atı­lan ya­ban­cı mad­de­le­r­den isa­bet et­ti­ği ama her iki­sin­de de her­han­gi ya­ra­lan­ma ol­ma­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di.

3) VOLKAN RAPORLARDA YOK

Bilindiği gibi Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe'nin golünden sonra Volkan Demirel'in sevincinin taraftarı tahrik ettiğini ileri sürmüştü. Ancak Disiplin Kurulu'na giden hiçbir raporda Volkan Demirel'in taraftarı tahrik ettiği yönünde bir yazı bulunmuyor.

4) TRABZON'DAN BASKI YOK

Maçın ertelenmesinden sonra soyunma odası koridorlarında müsabakanın temsilcilerine Trabzonspor yönetimi tarafından baskı yapıldığı iddia edilmişti. Gözlemci hazırladığı raporda kendisine veya hakemlere bir baskı olmadığını yazdı.


Yorumlar (1)
Zeki Karaman 8 yıl önce
Yonetim itiraz etmeyecekmis sen niye itiraz etmeyeceksin sana alti mac veriyo adamlar polis kovaliyor futbolcu kovaliyor bes mac hemen ituraz edeceksiniz 3mactan fazla veremezler

Gelişmelerden Haberdar Olun

@