kebir reklamı

Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

Ta­ba­ğı­nı­zı Ra­ma­za­n’­dan ön­ce tü­ket­ti­ği­ni­zin 3-4 ka­tı yi­ye­cek­le dol­dur­ma­yın. 17-18 sa­at oruç tut­tum, hak­kım­dır de­yip, ta­ba­ğı­nı­zı tı­ka ba­sa dol­du­rup ha­mur­lu yi­ye­cek­ler, şer­bet­li tat­lı­lar­la bes­len­me­yin Ge­rek­li

Ramazan'da yaptığımız 8 yanlış

banner197
Ta­ba­ğı­nı­zı Ra­ma­za­n’­dan ön­ce tü­ket­ti­ği­ni­zin 3-4 ka­tı yi­ye­cek­le dol­dur­ma­yın. 17-18 sa­at oruç tut­tum, hak­kım­dır de­yip, ta­ba­ğı­nı­zı tı­ka ba­sa dol­du­rup ha­mur­lu yi­ye­cek­ler, şer­bet­li tat­lı­lar­la bes­len­me­yin
 
Ge­rek­li sağ­lık ko­şul­la­rı­na sa­hip ki­şi­le­rin oruç tut­ma­sı mi­de-ba­ğır­sak sis­te­mi­ne ve me­ta­bo­liz­ma­sı­na fay­da­lar sağ­lı­yor. Ay­nı za­man­da in­san ru­hu­nu da din­len­di­ri­yor. An­cak oruç tu­tan­la­rın yap­tı­ğı yan­lış­lar, bu iba­de­tin hak­kıy­la ve doğ­ru­suy­la ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni en­gel­li­yor.
 
NASILSA RAMAZAN GELDi, YAŞASIN ZAYIFLAYACAĞIM
 
Ra­ma­zan ayın­da oruç tut­ma­ya ni­yet­le­nen ve tu­tan ki­şi­le­rin en sık yap­tık­la­rı yan­lış­la­rı ve bun­la­rın doğ­ru­la­rı şöy­le sı­ra­la­na­bi­lir…
 
 Ra­ma­zan ayı­nı za­yıf­la­mak için bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­ce­ği­ni zan­ne­de­rek 17-18 sa­at­lik aç­lı­ğı dü­şün­me­den if­tar ve sa­hur­da aşı­rı az ye­mek çok yan­lış bir tu­tum­dur.
 
Ak­si­ne ki­şi­nin sağ­lı­ğı­na za­rar ve­rir, üs­te­lik me­ta­bo­liz­ma ya­vaş­la­ya­ca­ğın­dan ak­si­ne ki­lo ver­mek de güç­le­şir. Bu ne­den­le oruç­lu ge­çi­ri­len bu za­man di­li­min­de oru­cun gü­zel, fay­da­lı ta­raf­la­rı­na odak­la­na­rak ya­şa­yın. Oru­cu­nu­zu tut­ma­ya ça­lı­şın. İf­tar ve sa­hur­da sağ­lık­lı bes­le­ne­rek me­ta­bo­liz­ma­nın olum­suz et­ki­len­me­si­ni en­gel­le­yin.
 
Uzun va­de­li bir sağ­lık­lı bes­len­me ve eg­zer­siz prog­ra­mı­nı be­nim­se­ye­rek za­yıf­la­mayı Ra­ma­za­n’­dan son­ra­ki nor­mal bir za­man­da he­def­le­yin.
 
Enerjim yok orucumu açsam da spor yapamam
 
 Ak­şam if­tar ye­me­ğin­den bir iki sa­at son­ra uzun yü­rü­yüş­ler çok fay­da­lı­dır. Mi­de­de­ki yi­ye­cek­le­rin da­ha ko­lay ve ra­hat haz­me­dil­me­si­ne yar­dım­cı olur.
 
Öğün sayısını azaltmak
 
Ra­ma­za­n’­da en önem­li so­run öğün sa­yı­sı­nın iki­ye in­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. Oruç tu­tan­lar açı­sın­dan bu bir de­za­van­taj­dır, oruç öğün sa­yı­sı iki­ye in­di­ril­me­den tu­tu­la­bi­lir ve tu­tul­ma­lı­dır da. İf­ta­rı 4 öğü­ne bö­lüp yi­yin. Ön­ce suy­la ve­ya if­ta­ri­ye­lik­le oru­cu­nu­zu açın. 15-20 da­ki­ka ara ve­rip bir ka­se çor­ba için. Ya­rım sa­at ara ve­rip, zey­tin­yağ­lı bir ye­mek yi­yin. Yat­ma­dan bir sa­at ön­ce mey­ve yi­yin. Son­ra sa­hu­ra kal­kın, sa­hu­ru da iki bö­lü­me ayı­rın. Böy­le­ce az az sık sık yi­yip me­ta­bo­liz­ma­nın tem­bel­leş­me­si­ni ön­le­miş olur­su­nuz. Sa­hu­ra kalk­ma­dan oruç tut­mak son de­re­ce za­rar­lı­dır.
 
Ramazan kızartma bayramıdır, mutlaka yerim
 
Ak­si­ne sa­de­ce Ra­ma­zan ayın­da de­ğil her za­man kı­zart­ma­lar­dan, ağır ye­mek­ler­den uzak dur­mak şart­tır.
 
İn­san­la­rın kı­şın da­ha faz­la ener­ji­ye ih­ti­ya­cı var­dır, vü­cut ısın­mak için ener­ji­ye ih­ti­yaç du­yar, bu ne­den­le de ki­şi­ye da­ha faz­la gı­da ge­re­kir. Kış­tan ka­lan alış­kan­lık­la­rın ya­za ta­şın­ma­ma­sı la­zım. Ağır yağ­lı, ka­lo­ri­li gı­da­lar ve kı­zart­ma­lar tü­ke­til­me­me­li.
 
 Haş­la­ma, ız­ga­ra, fı­rın­da ya­pı­la­cak ye­mek­ler ter­cih edil­me­li. Zey­tin­yağ­lı­lar­la, öğün içe­ri­ği ar­tı­rıl­ma­dan des­tek­len­me­li­dir.
 
Güllaçsız, baklavasız duramam
 
Ra­ma­zan ayın­da ha­mur işi yi­ye­cek­le­ri öner­mi­yo­ruz. Gül­laç da so­nuç­ta ha­mur işi bir tat­lı­dır. Şer­bet­li tat­lı­lar ay­nı şe­kil­de za­rar­lı­dır. Kan şe­ke­ri­nin ve ta­ki­ben in­sü­li­nin hız­la yük­sel­me­si­ne ne­den olur. Bu­na bağ­lı da­ha son­ra kan şe­ke­ri dü­şe­rek ek bir acık­ma or­ta­ya çı­ka­bi­lir.
 
Ör­ne­ğin bak­la­va­yı yer­si­niz, kı­sa sü­re­de ka­na ka­rış­tı­ğı için da­ha çok ye­me ih­ti­ya­cı du­yar­sı­nız. Bu da aşı­rı ka­lo­ri alın­ma­sı­na yol açar. Ay­nı şe­kil­de bö­rek­ler, kek­ler, ku­ra­bi­ye­ler, pi­lav da ki­lo al­dı­ran, kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­sel­ten gı­da­lar­dan­dır.
 
Bu­nun ye­ri­ne es­mer pi­rinç­ten ya­pı­lan pi­lav, bul­gur pi­la­vı ter­cih edil­me­li, tam buğ­day, çav­dar ek­me­ği tü­ke­til­me­li, kom­pos­to, süt­lü ve mey­ve­li tat­lı­lar se­çil­me­li­dir.
 
Demirim eksik, ben oruç tutamam
 
Ka­dın­lar de­mir de­ğer­le­ri­miz sı­nır­da, oruç tu­ta­lım mı tut­ma­ya­lım mı di­ye sık so­rar­lar. Eğer Ra­ma­zan ayın­da da sağ­lık­lı bes­le­ni­yor­lar­sa so­run ol­maz. Bu­nun yo­lu da gı­da çe­şit­li­li­ği­ni sağ­la­mak­tan ge­çi­yor.
 
Oru­cu aç­tık­tan son­ra ara öğün­ler ya­par­sa­nız so­run ol­maz. Ki­şi­de de­rin de­mir ek­sik­li­ği de­di­ği­miz te­da­vi ge­rek­ti­re­cek de­re­ce­de ağır bir tab­lo var­sa, in­san ken­di­ni hal­siz, yor­gun his­se­der, bu has­ta­lık du­ru­mu­dur, o yüz­den oruç tut­ma­ya en­gel ola­bi­lir.
 
Oruçtan sonra bol yerim  bana birşey olmaz
 
Gündüz oruçlu olduğunuz süre boyunca mide bağırsak sistemi dinleniyor, mide boş kalıyor. Akşam saatinde ani yüklenme hazım bozukluğuna, gastrit dediğimiz yanmalara neden oluyor. Az su içilmesi, az sıvı alınması da kabızlığı tetikliyor.
 
İftar ve sahur arasında dengeli bir şekilde su tüketilmesi önem taşıyor. Ramazan ayında içebilme durumuna göre değişen bir şekilde günde 1,5-2 litre civarında su içilmesi doğrudur.
 
Ramazan ayında toplam gıda alımını artırmamak gerekiyor. Sofralar şölen, tören masası gibi oluyor. Gün boyunca aç kaldık, açlığımızı gidermek için çok yememiz lazım deyip aşırı yemek doğru değil. Şeker metabolizmasına bundan ağır zarar gelir. Gizli şeker hastaları, böyle aşırı yemeye yüklenirlerse, şeker hastası olurlar.
 
Sadece iftar yaparım sahuru atlatırım
 
Sa­de­ce if­tar­la oruç tut­mak son de­re­ce za­rar­lı. Böy­le ya­pı­lın­ca aç­lık sü­re­si sağ­lı­ğı teh­li­ke­ye so­ka­bi­le­cek ka­dar uzu­yor. Oruç tu­tu­la­cak­sa sa­hu­ra kal­kıl­ma­lı­dır. Sa­hur uzun oruç sü­re­si­ne da­ya­na­bil­mek için çok önem­li, fay­da­lı, mut­la­ka ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir öğün­dür.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.