7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Volkan konak için üzücü haber

İz­mi­r’­de ya­şa­yan an­ne­si Şeh­ri­ban Yıl­dı­rı­m’­ın ra­hat­sız­lı­ğı yü­zün­den bir aya­ğı İz­mi­r’­de olan Se­zen Ak­su gi­bi Ku­ze­yin oğ­lu Vol­kan Ko­na­k da an­ne­si Say­nur Ko­na­k’­ın has­ta­lı­ğı yü­zün­den üzün­tü­lü  gün­ler­den ge­çi­yor.

Kültür/sanat 03.04.2014, 12:17
Volkan konak için üzücü haber
İz­mi­r’­de ya­şa­yan an­ne­si Şeh­ri­ban Yıl­dı­rı­m’­ın ra­hat­sız­lı­ğı yü­zün­den bir aya­ğı İz­mi­r’­de olan Se­zen Ak­su gi­bi Ku­ze­yin oğ­lu Vol­kan Ko­na­k da an­ne­si Say­nur Ko­na­k’­ın has­ta­lı­ğı yü­zün­den üzün­tü­lü  gün­ler­den ge­çi­yor. Sık sık Trab­zo­n’­a gi­de­rek an­ne­si­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni söy­le­yen ün­lü sa­nat­çı. “An­nem felç ge­çir­di. Hep te­tik­te­yiz. Bu sa­at­ten son­ra dü­zel­me­si pek müm­kün de­ğil ama an­ne­min göz­le­ri bak­sın ye­ter. O göz­le­ri açık tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
CEP TE­LE­FO­NU DUY­GU­SUZ BİR ALET
 
Trab­zon Maç­ka­’da­ki yay­la evi­ne git­ti­ğin­de hu­zu­ru ya­ka­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Ko­nak, cep te­le­fo­nu kul­lan­ma­yı da bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ün­lü sa­nat­çı, “Cep te­le­fo­nu duy­gu­suz bir alet. Be­ni çok yor­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm için kul­lan­ma­yı bı­rak­tım. Cep te­le­fo­num ol­ma­dan ha­fif­le­di­ği­mi his­se­di­yo­ru­m”  de­di.
 
Sezen Aksu annesinin hayatını kaleme alacak
 
Se­zen Ak­su  da 90 ya­şın­da­ki an­ne­si Şeh­ri­ban Yıl­dı­rı­m’­ın ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ri­yor. Ak­su sık sık İz­mi­r’­de ya­şa­yan an­ne­si­nin ya­nı­na gi­di­yor. Mi­nik Ser­çe bir kon­se­rin­de an­ne­si­nin ha­ya­tı­nı ya­zıp ki­tap ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.  

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@