7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Twitter için kanun çiğnendi!

TİB’in yasada olmayan bir yetkiyle Twitter’ı yasakladığı ayrıca kanundaki hakim onayı şartını da çiğnediği ortaya çıktı. TİB’in kapatma kararını 24 saat içinde sulh ceza mahkemesi hakimi onayına sunması gerekirken, bu zorunluluğu yerine getirmemesi anlaml

Gündem 25.03.2014, 10:17
Twitter için kanun çiğnendi!

TİB’in yasada olmayan bir yetkiyle Twitter’ı yasakladığı ayrıca kanundaki hakim onayı şartını da çiğnediği ortaya çıktı. TİB’in kapatma kararını 24 saat içinde sulh ceza mahkemesi hakimi onayına sunması gerekirken, bu zorunluluğu yerine getirmemesi anlamlı bulundu.


Twit­te­r’­a uy­gu­la­nan eri­şim ya­sa­ğı 4. gü­nü­ne gi­rer­ken Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’nın (TİB) ya­sa­da ol­ma­yan bir yet­kiy­le Twit­te­r’­ı ya­sak­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ka­nun­da Tİ­B’­e yal­nız­ca ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lun­ma­sı du­ru­mun­da özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal eden ya­yın kı­sım, bö­lüm, re­sim, vi­de­o ile il­gi­li ola­rak URL ba­zın­da sı­nır­la­ma yet­ki­si ve­ri­li­yor. An­cak TİB Baş­kan­lı­ğı, şi­ka­yet edi­len he­sap­la­rı en­gel­le­mek ye­ri­ne yet­ki­si ol­ma­dı­ğı hal­de Twit­te­r’­in ta­ma­mı­nı en­gel­le­di. Ya­sa­ğı 24 sa­at için­de sulh ce­za mah­ke­me­si ha­ki­mi­ne sun­ma zo­run­lu­lu­ğu­nu da ye­ri­ne ge­tir­me­ye­rek ka­nu­nu tek­rar çiğ­ne­di.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@