7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Türkiye'de gerçek işsiz sayısı ne kadar?

Tür­ki­ye­’de­ki iş­siz ra­ka­mı TÜ­İK’­in açık­la­dı­ğı gi­bi 2 mil­yon 809 bin de­ğil, 4 mil­yon 854 bin. Çünkü TÜ­İK ar­tık ümi­di­ni kay­bet­ti­ği için iş ara­mak­tan vaz­ge­çen iş­siz­le­ri say­mı­yor. İş bul­ma umudu­nu kay­bet­miş 2 mil­yon 45 bin

Gündem 23.03.2014, 13:59
Türkiye'de gerçek işsiz sayısı ne kadar?

Tür­ki­ye­’de­ki iş­siz ra­ka­mı TÜ­İK’­in açık­la­dı­ğı gi­bi 2 mil­yon 809 bin de­ğil, 4 mil­yon 854 bin. Çünkü TÜ­İK ar­tık ümi­di­ni kay­bet­ti­ği için iş ara­mak­tan vaz­ge­çen iş­siz­le­ri say­mı­yor. İş bul­ma umudu­nu kay­bet­miş 2 mil­yon 45 bin ki­şi var.

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) her ay is­tih­dam ra­kam­la­rı­nı ya­yın­la­dı­ğın­da, ge­nel­de iş­siz­lik oran­la­rı tar­tı­şı­lır. Ve­ri­ler için­de is­tih­dam ra­kam­la­rın­da­ki di­ğer ge­liş­me­ler tar­tı­şıl­maz. Ay­nı du­rum ge­çen haf­ta da ya­şan­dı.

İş baş­vu­ru­su yok

Bü­tün mec­ra­lar­da Ara­lık 2013 dö­ne­mi iş­siz­li­ğin yüz­de 10, iş­siz sa­yı­sı­nın ise 2 mil­yon 809 bin kişi olduğu haberleri yapıldı. Ancak TÜİK’in rakamları içinde 2 milyon 809 bin işsizin dışında bu rakamlara dahil olmayan 2 milyon 45 bin umutsuz işsiz var. Aktif olarak iş aramadıkları, son 2 ay içinde herhangi bir iş başvurusu yapmadıkları için bun­lar lis­te­ye da­hil edil­mi­yor. Bun­lar­la bir­lik­te 4 mil­yon 854 bin ki­şi iş­siz du­rum­da.

11,7 mil­yon ka­dın

İs­tih­dam he­sa­bın­da 15 yaş ve da­ha yu­ka­rı nü­fu­sun ‘ça­lı­şa­bi­li­r’ nü­fus ol­du­ğu var­sa­yı­lı­yor. Bu kap­sam­da Tür­ki­ye­’de  56 mil­yon 12 bin kişi var. Bunun 27 milyon 941 bini çalışma hayatı dışında kalıyor. Bu istihdam dışında kalan 27 milyon 941 bin kişinin 3 milyon 616 bini gerçekten çalışamaz durumda olanlardan oluşuyor. 3 milyon 934 bini emekli olduğu için çalışmıyor. 15 yaşını aşmış ancak eğitim ve öğretimden dolayı çalışmayanların sayısı ise 4 milyon 895 bin. İşgücü­ne da­hil ol­ma­yan nü­fus için­de yer alan en ka­la­ba­lık ke­sim ise ev iş­le­riy­le meş­gul olan­lar­dan olu­şu­yor. Ev iş­le­riy­le meş­gul olan­la­rın sa­yı­sı 11 mil­yon 712 bin ki­şi­yi kap­sı­yor.

İş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­yan­la­rın da­ğı­lı­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da emek­li­ler, ev ha­nım­la­rı ve ça­lı­şa­ma­ya­cak du­rum­da olan­lar ka­bul edi­le­bi­lir an­cak bu grup­ta yer alan iki ke­sim var ki du­rum­la­rı iç­ler acı­sı. Bu­gün iş bul­sa ça­lı­şa­cak du­rum­da olan bu ke­sim ma­ale­sef iş­siz ra­kam­la­rı­na da­hil edil­mi­yor.

Umut­suz va­ka çok

İş ara­ma­yıp ça­lış­ma­ya ha­zır olan­la­rın sa­yı­sı 2 mil­yon 45 bin ki­şi­ye ulaş­mış. Bu 2 mil­yon 45 bin ki­şi iş bul­ma ümi­di­ni kay­bet­ti­ği için ve­ya baş­ka ne­den­ler­le iş ara­mı­yor. Bun­la­rın için­de 540 bin ki­şi ise ta­ma­men umut­suz va­ka de­ne­bi­le­cek grup. Bu 540 bin ki­şi ar­tık iş ara­mak­tan bı­kan ve son 2 ay­dan be­ri her­han­gi bir iş­ye­ri­ne mü­ra­ca­at et­me­di­ği için iş­siz sa­yıl­ma­yan in­san­lar­dan olu­şu­yor.

Ne­den iş ara­mı­yor?

Ak­tif ola­rak iş ara­ma­dı­ğı için iş­siz ka­te­go­ri­sin­de yer al­ma­yan in­san­la­rın iş­gü­cü pi­ya­sa­sı açı­sın­dan bir sı­kın­tı oluş­tur­du­ğunu be­lir­ten Sü­ley­man Şah Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Bö­lüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Fa­tih Ma­cit, “Bu in­san­la­rın ne­den iş ara­ma­yı bı­rak­tı­ğı ve tek­rar iş­gü­cü­ne ka­zan­dı­rıl­ma­la­rı için ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­su gün­de­me alın­ma­lı­dı­r” de­di.

Res­mi iş­siz­lik yüz­de 10 mu?

TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re iş bul­duk­la­rın­da ça­lış­ma­ya ha­zır 28 mil­yon 71 bin ki­şi var. Ça­lış­ma­ya ha­zır bu 28 mil­yon 71 bin nü­fu­sun 25 mil­yon 262 bi­ni her­han­gi bir iş­te ça­lı­şı­yor. 2 mil­yon 809 bi­ni ise iş­siz. İş­siz sa­yı­sı ça­lış­ma­ya ha­zır nü­fus sa­yı­sı­na bö­lün­dü­ğün­de çı­kan yüz­de 10 iş­siz­lik ora­nı ola­rak ka­bul edi­li­yor. Oy­sa umut­suz­lar da ek­len­di­ğin­de iş­siz­lik ora­nı yüz­de 16’ya yük­se­li­yor. TÜ­İK ve­ri­le­rin­de umut­suz­lar iş­siz­lik ora­nı­na ek­len­mi­yor.
 
Eğitimsizler daha kolay iş buluyor

Eği­tim du­rum­la­rı­na gö­re iş­siz­lik ra­kam­la­rı in­ce­len­di­ğin­de çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya çı­kı­yor. Ma­ale­sef eği­tim du­ru­mu ko­lay iş bul­ma şan­sı ver­mi­yor. Ge­nel iş­siz­lik ora­nı yüz­de 10 iken, mes­le­ki tek­nik eği­tim gö­ren­le­rin ora­nı yüz­de 10.3, li­se me­zun­la­rı­nın yüz­de 12.5. Okurya­zar ol­ma­yan­lar­da iş­siz­lik yüz­de 5.1 ora­nın­da. Yük­seköğ­re­tim gö­ren­le­rin iş­siz­lik ora­nı ise yüz­de 9.7 se­vi­ye­sin­de.

AK Par­ti dö­ne­min­de iş­siz­lik ora­nı art­tı

Koalisyonlarla yönetildiği halde AK Parti iktidarından önceki dönemde (1993-2002) ortalama işsizlik oranı yüzde 7,85 iken, 2002-2012 yılları arasında yani 10 yıllık AK Parti iktidarında bu ortalama yüzde 10,75 oldu.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@