banner192

Çalışanları çalıştırmayan 3 hastalık

Ki­mi za­man ka­rın ağ­rı­sı, ki­mi za­man mi­de yan­ma­sı, şiş­kin­lik... Ça­lı­şan­lar­dan sık du­yu­lan bu şi­ka­yet­le­rin fark­lı ne­den­le­ri ol­sa da, ki­şi­nin sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­ma­sı­na ne­den olu­yor.Son­ba­har­da özel­lik­le de ça­lı­ş

Çalışanları çalıştırmayan 3 hastalık

Ki­mi za­man ka­rın ağ­rı­sı, ki­mi za­man mi­de yan­ma­sı, şiş­kin­lik... Ça­lı­şan­lar­dan sık du­yu­lan bu şi­ka­yet­le­rin fark­lı ne­den­le­ri ol­sa da, ki­şi­nin sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­ma­sı­na ne­den olu­yor.
Son­ba­har­da özel­lik­le de ça­lı­şan­lar en çok ka­bız­lık ve­ya ba­ğır­sak alış­kan­lık­la­rın­da de­ğiş­me, dis­pep­si, ref­lü­den şi­kayetçi."Bu has­ta­lık­lar­dan baş­vu­ru­lar­da ruh du­ru­mun­da­ki de­ği­şim­le­re bağ­lı ola­rak kı­şın bir ar­tış göz­lem­le­ni­yor.

Bu­nun dı­şın­da ka­rın ağ­rı­sı se­be­bi net açık­la­na­ma­sa da kış ay­la­rın­da sı­cak ay­la­ra oran­la da­ha sık gö­rü­le­bi­li­yo­r" di­yen iç has­ta­lık­la­rı ve gas­tro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı Dr. Öz­dal Er­so­y'­la en sık gö­rü­len bu 3 has­ta­lık­la il­gi­li ko­nuş­tuk.

*Dis­pep­si­nin gö­rül­me sık­lı­ğı ne­dir?

Gas­tro­en­te­ro­lo­ji po­lik­li­nik­le­rin­de en sık kar­şı­laş­tı­ğı­mız has­ta gru­bu dis­pep­tik has­ta­lar­dır. Dis­pep­si, gas­tro­en­te­ro­lo­ji po­lik­li­ni­ği­ne baş­vu­ran­la­rın yüz­de 40-60'nda gö­rü­len bir ya­kın­ma­dır.

*Be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir?

Bu has­ta­lık üst sin­di­rim si­te­mi­ne ait ol­du­ğu dü­şü­nü­len ka­rın ağ­rı­sı, hu­zur­suz­luk, er­ken doy­ma, şiş­kin­lik, bu­lan­tı, kus­ma, ge­ğir­me, art­mış ba­ğır­sak ga­zı gi­bi ya­kın­ma­la­rın bel­li ara­lık­lar­la ve­ya sü­rek­li gö­rül­me­si di­ye ta­nım­la­nı­yor. Has­ta­lık­ta mi­de­nin içi­ni sa­ran zar­da dis­pep­si­yi açık­la­ya­cak ya­pı­sal bo­zuk­luk­tan çok fonk­si­yo­nel bo­zuk­lu­ğa bağ­lı or­ta­ya çık­tı­ğı dü­şü­nü­lü­yor ve bu tab­lo­ya da ‘fonk­si­yo­nel dis­pep­si­' de­ni­li­yor.

*Te­da­vi­si na­sıl ya­pı­lı­yor?

Has­ta­da alarm ya­kın­ma­la­rı adı­nı ver­di­ği­miz ki­lo kay­bı, iş­tah­sız­lık, ma­kat­tan ve­ya ağız­dan kan gel­me­si, kan­sız­lık gi­bi so­run­la­rın olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­rı­yo­ruz. Kalp ra­hat­sız­lı­ğı, di­ya­bet, KO­AH gi­bi yan­daş has­ta­lık­la­rın var­lı­ğı ve dis­pep­tik ya­kın­ma­la­ra se­bep ola­bi­le­cek ilaç­la­rın kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı da sor­gu­la­nı­yor. Be­lir­gin bir bo­zuk­luk sap­tan­ma­dı­ğın­da has­ta­ya mi­de asi­di­ni bas­kı­la­yı­cı, dü­zen­le­yi­ci, pro­bi­otik­ler ve ba­zen an­ti­dep­re­san gi­bi ilaç te­da­vi­le­rine baş­la­nı­yor.

Yaşam tarzı değişikliği şart

*Ref­lü­nün gö­rül­me sık­lı­ğı ne­dir?

Ref­lü ya­kın­ma­sıy­la po­lik­li­ni­ğe baş­vu­ran has­ta­la­rın yüz­de 20-30'un­da gas­tro­özo­fa­ge­al ref­lü has­ta­lı­ğı­na ait ya­kın­ma­lar var­dır. Bu ya­kın­ma­lar ara­sın­da gö­ğüs­te yan­ma, ağı­za gı­da ve­ya mi­de su­yu­nun gel­me­si gi­bi sı­kın­tı­lar bu­lu­nu­yor.

*Te­da­vi­si na­sıl ya­pı­lı­yor?

Te­da­vi ref­lü be­lir­ti­le­ri­nin ve ye­mek bo­ru­sun­da oluş­muş ha­sa­rın şid­de­ti­ne gö­re de­ğiş­ken­lik gös­te­re­bi­lir. Ref­lü te­da­vi­sin­de has­ta için ol­maz­sa ol­maz olan şey ya­şam tar­zı de­ği­şik­lik­le­ri­dir.

*Has­sas ba­ğır­sak sen­dro­mu­nun be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir?

Dis­pep­si ya­kın­ma­sı ile or­tak bir­çok ya­kın­ma­lar içe­ren sen­dro­m, ka­rın­da şiş­kin­lik, ağ­rı, art­mış ba­ğır­sak ga­zı, ka­bız­lık ve­ya is­hal gi­bi ya­kın­ma­lar top­lu­lu­ğu­dur an­cak bu ta­nı­nın ko­nul­ma­sı için bu ya­kın­ma­la­rı açık­la­ya­cak cid­di bir has­ta­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nın tet­kik­ler­le gös­te­ril­me­si ge­re­ki­yor.

Te­da­visi na­sıl ya­pı­lı­yor?

Hassas bağırsak sendromunu ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­cı bir te­da­vi yok. An­cak te­da­vi, be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ni azalt­ma­ya ve tek­rar­la­ma­sı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak ba­şa­rı­lı ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca ilaç te­da­vi­si­nin ya­nın­da ki­şi­le­rin özel­lik­le ye­dik­le­ri be­sin­le­re dik­kat et­mesi de ra­hat­sız­lı­ğı azal­tı­cı bir un­sur­dur.

Ge­nel­lik­le di­yet öne­ril­mez, zi­ra di­yet­le­rin has­ta­lar­da şiş­kin­li­ği ar­tır­dı­ğı ve­ya stre­se yol aça­rak te­tik­le­yi­ci ol­du­ğu yö­nün­de ba­zı ina­nış­lar mev­cut­tur. An­cak şi­ka­yet­le­ri özel­lik­le ar­tı­ran ba­zı yi­ye­cek­ler sap­tan­mış­tır. Bun­lar buğ­day, mı­sır, süt, pey­nir, yu­laf, kah­ve, çav­dar, yu­mur­ta, çay ve na­ren­ci­ye­dir. Bu yi­ye­cek­ler­den uzak du­rul­ma­sı te­da­vi­yi ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.