Elektrik ödemelerinde ''komisyon'' çarpıyor

Elektrik faturasında komisyon bedeli tüketicinin belini büktü. Vatandaş 10 liralık fatura için 2.5 lira komisyon ödemek zorunda kaldı. İstanbul’daki 7 milyona yakın elektrik abonesi bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve 2.5 milyon abonesi bulun

Elektrik ödemelerinde ''komisyon'' çarpıyor

Elektrik faturasında komisyon bedeli tüketicinin belini büktü. Vatandaş 10 liralık fatura için 2.5 lira komisyon ödemek zorunda kaldı. İstanbul’daki 7 milyona yakın elektrik abonesi bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve 2.5 milyon abonesi bulunan Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (AYEDAŞ) fatura tahsilatlarını kredi kartı ile yaptırmıyor. Ayedaş sadece 300 lira üzerindeki faturaları kredi kartı ile tahsil ederken, Bedaş kredi kartı ile fatura tahsilatı yapmıyor.

4.5 lirayı buluyor

Sözcü'nün haberine göre kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen vatandaş özel tahsilat merkezlerine yönlendiriliyor. Tahsilat merkezleri ise fatura tutarı ne olursa olsun 2.5 ile 4.5 lira arasında komisyon alıyor. Bu da ekstradan binlerce liranın vatandaşın cebinden çıkması anlamına geliyor.

Ayedaş, 300 liranın altındaki alacakları kredi kartı ile ödemek isteyenleri özel fatura tahsilat merkezlerine yönlendiriyor. 300 liranın üzerindeki fatura tahsilatlarından da komisyon alıyor. Tahsilat merkezleri ise fatura tutarı ne olursa olsun 2.5 ila 4.5 lira arasında hizmet bedeli tahsil ediliyor. Bedaş’ta ise fatura tutarı ne olursa olsun kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün değil. Hal böyle olunca vatandaş ödeme merkezlerine yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda yaşayan yaklaşık 4.7 milyon kişinin elektrik dağıtımına erişimini sağlayan Ayedaş, 18 bin 500 kilometre uzunluğunda dağıtım hattında yaklaşık 10 milyon kilovat/saat elektrik dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu oran, Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 5.8’lik kısmını oluşturuyor. Ayedaş İstanbul Anadolu Yakası’nın tüm elektrik dağıtım işlerini yürütüyor. 2012 faaliyet raporuna göre abone sayısı 2 milyon 464 bin 549’u buluyor. Bölgede kayıp-kaçak oranı yüzde 7.48 düzeyinde. 2012’de 2 milyar 660 milyon 260 bin lira tahsilat yaptı. Abonelerin yüzde 42’si mesken yani 300 lira altında fatura ödemesi yapan gruptan oluşuyor. Bu da yaklaşık 1 milyon abonenin tahsilat yaparken komisyon ödediği anlamına geliyor.

‘Önceden de ödeme böyle yapılıyordu’

Konunun mu­ha­tap­la­rın­dan olan Aye­daş, ilet­ti­ği­miz so­ru­lar üze­ri­ne, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Tah­si­lat hiz­met­le­rin­de de­ği­şik­lik yok, es­ki­si gi­bi de­vam edi­yo­r” de­di. Açık­la­ma­da, “Tah­si­lat ka­nal­la­rı ile özel­leş­tir­me ön­ce­si im­za­la­nan tah­si­lat söz­leş­me­le­ri ha­len yü­rür­lük­te olup, tah­si­lat hiz­met­le­ri ile ala­ka­lı ola­rak yü­rür­lük­te bu­lu­nan söz­leş­me­ler­de her­han­gi bir de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­mış­tı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Şir­ket yet­ki­li­le­ri, kre­di kar­tı ile fa­tu­ra tah­si­lat­la­rın­da­ki ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­la­rı­nın kon­trol­le­ri da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı­nı da be­lirt­ti­ler.
 


Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER