kebir reklamı

YGS ile ilgili şaibe kuşkusu sürüyor!

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi Baş­ka­nı Ali De­mir , ya­rın ya­pı­la­cak olan Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­çen yıl 1 mil­yon 923 bin ada­yın YGS 'ye baş­vur­du­ğu­nu be­lir­ten De­mir, sa­yı­nın bu yıl 2 mil

 YGS ile ilgili şaibe kuşkusu sürüyor!

banner197

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi Baş­ka­nı Ali De­mir , ya­rın ya­pı­la­cak olan Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­çen yıl 1 mil­yon 923 bin ada­yın YGS 'ye baş­vur­du­ğu­nu be­lir­ten De­mir, sa­yı­nın bu yıl 2 mil­yon 86 bin'e ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı. Bu sa­yı­nın da 78 bi­ni­nin sı­nav­sız ge­çiş için baş­vu­ru yap­tı­ğını kay­de­den De­mir, aday­lar­dan 2 mil­yon 7 bi­nin sı­na­va gi­re­ce­ği­ni ak­tar­dı.

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Sı­na­vı'na bu yıl 942 bin 996 ba­yan, 1 mil­yon 143 bin 991 er­kek aday baş­vur­du. 81 il ve il­çe mer­kez­le­ri ile Lef­ko­şa ol­mak üze­re 175 mer­kez­de ya­pı­la­cak olan sı­nav 6 bin 745 bi­na­da 106 bin sa­lon­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.

ULA­ŞIM BE­DA­VA

Sı­nav gü­nü birçok be­le­di­ye­ ula­şım hiz­me­ti­ni be­da­va ve­re­cek. Sı­nav ka­ğıt­la­rı­nı gös­te­ren öğ­ren­ci­ler üc­ret­siz ula­şım hiz­me­tin­den ya­rar­la­na­cak. De­mir, aday­la­rın hem sı­nav or­ta­mı­na alış­ma­la­rı hem de ula­şım­la­rı­nı prog­ram­la­ma­la­rı ba­kı­mın­dan bu­gün sa­at 10.00-15.00 ara­sın­da tüm sı­nav bi­na­la­rı ve sa­lon­la­rı­nın aday­la­rın gör­me­si için açık ola­ca­ğı­nı da du­yur­du.

KİMLİK ÇÖZÜMÜ

De­mir, "Aday­la­ra tav­si­ye edi­yo­rum, bu­gün za­man ayır­sın­lar, sı­nav bi­na­sı­na git­sin­ler, gi­diş dö­nüş yo­lu­nu öğ­ren­sin­ler. Sı­nav bi­na­sı­nın içe­ri­sin­de han­gi sa­lo­na gi­re­cek­le­ri­ni gör­sün­ler ve böy­le­ce pa­zar gü­nü­ne ken­di­le­ri­ni ha­zır­la­mış ol­sun­lar" de­di.

Sı­nav gü­nü nü­fus cüz­da­nı­nı kay­be­den aday­lar ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan De­mir, bu aday­la­rın sı­na­va gi­re­bil­me­le­ri için bü­tün il ve il­çe mer­kez­le­rin­de nü­fus mü­dür­lük­le­ri­nin sa­at 07.00'den 10.00'a ka­dar açık ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.

YGS SONUÇLARINDA ŞİKE Mİ YAPILACAK?

ÖSYM 'nin YGS so­ru­la­rı­nı açık­la­ma­ma ka­ra­rı­na eği­tim­ci­le­rin tep­ki­si sür­dü:

Ak­tif Eği­tim Sen Baş­ka­nı Os­man Bah­çe: So­ru­lar giz­len­di­ği­ne gö­re aca­ba de­ğer­len­dir­me­ler­de bir şi­ke ola­cak mı? Bir şai­be var mı? Ba­zı okul ve ku­ru­luş­lar ba­şa­rı­sız ilan edi­le­cek mi? İs­ter is­te­mez bun­lar akla ge­li­yor.

Eği­tim Uz­ma­nı El­van Bü­kül­mez: Sı­nav­dan son­ra öğ­ren­ci­ler doğ­ru ve yan­lış­la­rı­nı öğ­ren­mek is­ter. So­ru­la­rı gör­me­den na­sıl doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­ te­yit edile­cek? İn­san is­ter is­te­mez sı­nav­la il­gi­li şai­be kuş­ku­su­na ka­pı­lı­yor."

Eği­tim Da­nış­ma­nı Nur­ten Ay­dın: Ço­cuk­lar bir ön­ce­ki so­ru tip­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne ör­nek baz alır. Şim­di so­ru­la­rın açık­lan­ma­ma­sı bun­dan son­ra­ki so­ru tip­le­ri açı­sın­dan kar­ma­şa oluş­tu­rur. Öğ­ren­ci­ler sı­nav­dan zi­ya­de so­ru­la­rın açık­la­nıp açık­lan­ma­ya­ca­ğı­nı so­ru­yor.

MHP Ge­nel Sek­re­te­ri İs­met Bü­yü­ka­ta­man: Öğ­ren­ci­ler ve ve­li­ler te­dir­gin­dir, yi­ne bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan emek­le­ri­nin kap­ka­ça ma­ruz bı­ra­kıl­ma­sı en­di­şe­si öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sı­nav mo­ti­vas­yo­nu­nu olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­dir. ÖSYM hiç de şef­faf ol­ma­yan bu uy­gu­la­ma­dan vaz­geç­ti­ği­ni bir an ev­vel ilan et­me­li­dir.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.