7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

YGS ile ilgili şaibe kuşkusu sürüyor!

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi Baş­ka­nı Ali De­mir , ya­rın ya­pı­la­cak olan Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­çen yıl 1 mil­yon 923 bin ada­yın YGS 'ye baş­vur­du­ğu­nu be­lir­ten De­mir, sa­yı­nın bu yıl 2 mil

Eğitim 22.03.2014, 09:00
 YGS ile ilgili şaibe kuşkusu sürüyor!

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi Baş­ka­nı Ali De­mir , ya­rın ya­pı­la­cak olan Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ge­çen yıl 1 mil­yon 923 bin ada­yın YGS 'ye baş­vur­du­ğu­nu be­lir­ten De­mir, sa­yı­nın bu yıl 2 mil­yon 86 bin'e ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı. Bu sa­yı­nın da 78 bi­ni­nin sı­nav­sız ge­çiş için baş­vu­ru yap­tı­ğını kay­de­den De­mir, aday­lar­dan 2 mil­yon 7 bi­nin sı­na­va gi­re­ce­ği­ni ak­tar­dı.

Ölçme, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Sı­na­vı'na bu yıl 942 bin 996 ba­yan, 1 mil­yon 143 bin 991 er­kek aday baş­vur­du. 81 il ve il­çe mer­kez­le­ri ile Lef­ko­şa ol­mak üze­re 175 mer­kez­de ya­pı­la­cak olan sı­nav 6 bin 745 bi­na­da 106 bin sa­lon­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.

ULA­ŞIM BE­DA­VA

Sı­nav gü­nü birçok be­le­di­ye­ ula­şım hiz­me­ti­ni be­da­va ve­re­cek. Sı­nav ka­ğıt­la­rı­nı gös­te­ren öğ­ren­ci­ler üc­ret­siz ula­şım hiz­me­tin­den ya­rar­la­na­cak. De­mir, aday­la­rın hem sı­nav or­ta­mı­na alış­ma­la­rı hem de ula­şım­la­rı­nı prog­ram­la­ma­la­rı ba­kı­mın­dan bu­gün sa­at 10.00-15.00 ara­sın­da tüm sı­nav bi­na­la­rı ve sa­lon­la­rı­nın aday­la­rın gör­me­si için açık ola­ca­ğı­nı da du­yur­du.

KİMLİK ÇÖZÜMÜ

De­mir, "Aday­la­ra tav­si­ye edi­yo­rum, bu­gün za­man ayır­sın­lar, sı­nav bi­na­sı­na git­sin­ler, gi­diş dö­nüş yo­lu­nu öğ­ren­sin­ler. Sı­nav bi­na­sı­nın içe­ri­sin­de han­gi sa­lo­na gi­re­cek­le­ri­ni gör­sün­ler ve böy­le­ce pa­zar gü­nü­ne ken­di­le­ri­ni ha­zır­la­mış ol­sun­lar" de­di.

Sı­nav gü­nü nü­fus cüz­da­nı­nı kay­be­den aday­lar ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan De­mir, bu aday­la­rın sı­na­va gi­re­bil­me­le­ri için bü­tün il ve il­çe mer­kez­le­rin­de nü­fus mü­dür­lük­le­ri­nin sa­at 07.00'den 10.00'a ka­dar açık ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.

YGS SONUÇLARINDA ŞİKE Mİ YAPILACAK?

ÖSYM 'nin YGS so­ru­la­rı­nı açık­la­ma­ma ka­ra­rı­na eği­tim­ci­le­rin tep­ki­si sür­dü:

Ak­tif Eği­tim Sen Baş­ka­nı Os­man Bah­çe: So­ru­lar giz­len­di­ği­ne gö­re aca­ba de­ğer­len­dir­me­ler­de bir şi­ke ola­cak mı? Bir şai­be var mı? Ba­zı okul ve ku­ru­luş­lar ba­şa­rı­sız ilan edi­le­cek mi? İs­ter is­te­mez bun­lar akla ge­li­yor.

Eği­tim Uz­ma­nı El­van Bü­kül­mez: Sı­nav­dan son­ra öğ­ren­ci­ler doğ­ru ve yan­lış­la­rı­nı öğ­ren­mek is­ter. So­ru­la­rı gör­me­den na­sıl doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­ te­yit edile­cek? İn­san is­ter is­te­mez sı­nav­la il­gi­li şai­be kuş­ku­su­na ka­pı­lı­yor."

Eği­tim Da­nış­ma­nı Nur­ten Ay­dın: Ço­cuk­lar bir ön­ce­ki so­ru tip­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne ör­nek baz alır. Şim­di so­ru­la­rın açık­lan­ma­ma­sı bun­dan son­ra­ki so­ru tip­le­ri açı­sın­dan kar­ma­şa oluş­tu­rur. Öğ­ren­ci­ler sı­nav­dan zi­ya­de so­ru­la­rın açık­la­nıp açık­lan­ma­ya­ca­ğı­nı so­ru­yor.

MHP Ge­nel Sek­re­te­ri İs­met Bü­yü­ka­ta­man: Öğ­ren­ci­ler ve ve­li­ler te­dir­gin­dir, yi­ne bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan emek­le­ri­nin kap­ka­ça ma­ruz bı­ra­kıl­ma­sı en­di­şe­si öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sı­nav mo­ti­vas­yo­nu­nu olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­dir. ÖSYM hiç de şef­faf ol­ma­yan bu uy­gu­la­ma­dan vaz­geç­ti­ği­ni bir an ev­vel ilan et­me­li­dir.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@