Trabzonspor'da 5 yıllık gelire Cardozo ipoteği

Ge­ri­de ka­lan trans­fer dö­ne­mi­nin en ha­re­ket­li ku­lü­bü olan Trab­zons­por tam 22 fut­bol­cu­yu kad­ro­su­na kat­mış­tı. Bor­do-Ma­vi­li ku­lüp, bu sa­yıy­la Sü­per Li­g’­de­ki di­ğer 17 ku­lü­bü ge­ri­de bı­rak­mış­tı. An­cak bu du­rum bir yan­da

Spor 04.09.2014, 10:40
Trabzonspor'da 5 yıllık gelire Cardozo ipoteği
Ge­ri­de ka­lan trans­fer dö­ne­mi­nin en ha­re­ket­li ku­lü­bü olan Trab­zons­por tam 22 fut­bol­cu­yu kad­ro­su­na kat­mış­tı. Bor­do-Ma­vi­li ku­lüp, bu sa­yıy­la Sü­per Li­g’­de­ki di­ğer 17 ku­lü­bü ge­ri­de bı­rak­mış­tı. An­cak bu du­rum bir yan­dan da ca­mi­a için­de ba­zı çev­re­le­rin eleş­ti­ri­si­ne ne­den ol­du. Ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu ma­li şart­la­rın göz ar­dı edil­di­ği ve trans­fer­de sa­vur­gan­lı­ğa gi­dil­di­ği yo­rum­la­rı ya­pıl­ma­ya baş­la­dı. Söz ko­nu­su eleş­ti­ri­le­re biz­zat Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu ya­nıt ver­di.
 
trabzon-001.jpg
 
Cardozo’nun parası Passolig’den
[PAGE]
 
Sö­ze "Biz pa­ra har­ca­ma­dık ki­” di­ye gi­ren Ha­cı­os­ma­noğ­lu, “14 mil­yon eu­ro sa­tış yap­tık. Sat­tı­ğı­mız oyun­cu­lar­dan pe­şi­nat­la­rı ver­dik. Di­ğer­le­ri 2016 yı­lı­na ka­dar va­de ile öde­ne­cek pa­ra­lar. Biz na­kit bir pa­ra ver­me­dik. Bor­sa­ya açık bir şir­ke­tiz. ‘Bu ka­dar pa­ra­yı ne­re­den bul­du­nu­z’ de­mek doğ­ru de­ğil" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
El­le­rin­de­ki oyun­cu­la­rı be­ce­ri gös­te­re­rek sat­tık­la­rı­nı ifa­de eden Ka­ra­de­niz eki­bi­nin baş­ka­nı söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Sa­tış­tan ge­len pa­ra ile al­dı­ğı­mız oyun­cu­la­rın ma­li­ye­ti ar­a­sın­da 6-7 mil­yon eu­ro ka­dar fark var. O da za­ten Zo­ko­ra'nın al­dı­ğı pa­ra bi­le de­ğil. Car­do­zo'nun pa­ra­sı­nı Ak­tif Ban­k’­tan al­dık. Pas­so­lig'den ge­le­cek olan 5 yıl­lık ge­li­re ipo­tek ko­yul­du. An­cak kö­tü ni­yet­li in­san­lar ko­nu­şur­lar."
 
TFF'ye 'özgürlük' uyarısı
 
İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’nun şi­ke da­va­sıy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı ne­de­niy­le PFDK’­ya sev­ki­ne Trab­zons­por'dan tep­ki gel­di. Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si'nde yer alan 'ifa­de öz­gür­lü­ğü hak­kı'na  vur­gu ya­pıl­dı. Ana­ya­sa'nın 26. mad­de­siy­le de gü­ven­ce al­tı­na bu hak­ka TFF'nin say­gı gös­ter­me­si is­ten­di.
 
Üstüne 17 milyon euro harcanmış
[PAGE]
 
Trabzonspor 10 Haziran’da başlayan ve 1 Eylül’de sona eren 1. transfer döneminin en hareketli kulübü oldu. Bordo-Mavililer bu süreçte 22 futbolcuyu kadrosuna katarken 28 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
 
Transfere maliyet açısından baktığımızda satılan ve kiralanan futbolculardan Karadeniz ekibinin kasasına 13 milyon 241 bin euro girdi. Sözleşmeleri feshedilen futbolcular için ödenen 2 milyon 412 bin euroyu düşünce Trabzonspor’un net satış kârı 10 milyon 829 bin euro oldu. Bordo-Mavili yönetim aynı dönemde satın aldığı ya da kiraladığı 22 futbolcuya ise toplam 28 mil- yon 805 bin euro ödeme yaptı. Bu rakamdan satıştan elde edilen kâr düşüldüğünde Trabzonspor’un sadece bonservis bedelleri üze- rinden 17 milyon 976 bir euro gideri olduğu sonucu ortaya çıkıyor.Bu arada, bordo-mavili ekibin sadece yeni transferleri için ödeyeceği yıllık ücret toplamları da (maç başı ücretleri hariç) 86.2 milyon euroyu buluyor.


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (1)
turgay çavga 7 yıl önce
Bu arada, bordo-mavili ekibin sadece yeni transferleri için ödeyeceği yıllık ücret toplamları da (maç başı ücretleri hariç) 86.2 milyon euroyu buluyor.Diye yazmışsınız da biz kaç futbolcu aldık ve bunların yıllık ücretleri gerçekten bu kadar mı?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@