Trabzonspor bakın lig boyunca kaç km yol gidecek?

18 ta­kı­mın tüm se­zon bo­yun­ca gi­dip-ge­le­ce­ği top­lam me­sa­fe ise 290 bin 804 km’­yi bu­la­cak. Ek­va­tor çev­re­si­nin 40 bin 76 km ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, ta­kım­la­rı­mız dün­ya­yı ade­ta 7 kez do­laş­mış ola­cak.Spor To­to Sü­per Lig’de

Trabzonspor bakın lig boyunca kaç km yol gidecek?

18 ta­kı­mın tüm se­zon bo­yun­ca gi­dip-ge­le­ce­ği top­lam me­sa­fe ise 290 bin 804 km’­yi bu­la­cak. Ek­va­tor çev­re­si­nin 40 bin 76 km ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, ta­kım­la­rı­mız dün­ya­yı ade­ta 7 kez do­laş­mış ola­cak.

Spor To­to Sü­per Lig’de 2014-15 se­zo­nu için ge­ri sa­yım ar­tık baş­la­dı. 34 haf­ta sü­re­cek ve 2015’in Ma­yıs ayın­da so­na ere­cek zor­lu ma­ra­ton 29-31 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de oy­na­na­cak ilk haf­ta maç­la­rıy­la start ala­cak.

18 ta­kı­mın mü­ca­de­le ede­ce­ği li­gi­miz­de İs­tan­bul 5 ekip­le en çok tem­sil edi­le­cek il ola­cak. Lig mü­ca­de­le­sin­de coğ­ra­fik ko­num da bü­yük önem     ta­şı­ya­cak.

Özel­lik­le dış sa­ha maç­la­rı, ta­raf­tar sa­yı­sı, yol­cu­luk es­na­sın­da fut­bol­cu­la­rın yıp­ran­ma pay­la­rı, ra­kım far­kı ve yol­cu­luk mas­raf­la­rı gi­bi bir­çok et­ken de he­sap­lan­dı­ğın­da ta­kım­lar için kâ­bu­sa dö­nü­şe­bi­li­yor.

Bu çer­çe­ve­den ele alın­dı­ğın­da Sü­per Li­g’­in en han­di­kap­lı ta­kı­mı Çay­kur Ri­zes­por ola­rak gö­zü­kü­yor. Doğu Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si, 18 Sü­per Lig tem­sil­ci­si ara­sın­da bu se­zon dep­las­man maç­la­rı için en çok yol ka­te­de­cek ta­kım ola­cak. Ma­vi-Ye­şil­li­ler ‘kuş uçu­şu­’ gi­diş-dö­nüş me­sa­fe­le­ri he­sap­lan­dı­ğın­da lig­de­ki dış sa­ha maç­la­rı için top­lam 26 bin 230 ki­lo­met­re (km) yol ya­pa­cak. Ri­zes­po­ru bir baş­ka Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si Trab­zons­por 24 bin 214 km ile ta­kip ede­cek. Bu alan­da 3’ün­cü sı­ra­da yer ala­cak ekip ise 21 bin 706 km ile Gü­ney­do­ğu tem­sil­ci­si Ga­zi­an­teps­por ola­cak.

Eskişehir’in coğrafi avantajı

Ligin coğrafik açıdan en şanslı takımı ise Eskişehirspor. İç Anadolu temsilcisi temsil ettiği ilin konumunun verdiği avantajla deplasman mücadeleleri için sadece 12 bin 244 km yol yapacak. Bir başka deyişle Rize- spor’dan tam 13 bin  986 km daha az mesafe katedecek. Es       Es’in ardından en az yolculuk yapacak takımlar Gençlerbirliği (12 bin 656) ve Bursa- spor (13 bin 6) olacak.

İstanbullular az yorulacak

İstanbul’un 5 temsilcisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir ise coğrafik konumlarının değil aynı ilde yer almalarının avantajıyla diğer birçok ra- kibine oranla çok daha az mesafe kat edecek. Birbirleriyle oynayacakları deplasman maçları için uçak yolcuğu yapmak zorunda kalmayacak olan bu 5 ekip diğer deplasman maçları için 13 bin 136’şar km yolculuk yapacak.

Ev sahibi çok güldü

Geç­ti­ği­miz se­zon Spor To­to Sü­per Lig’de oy­na­nan 306 ma­çın 145’ini ev sa­hi­bi ta­kım­lar ka­zan­mış­tı. Dep­las­man ta­kım­la­rı 80 maç­ta gü­ler­ken 81 kar­şı­laş­ma­da eşit­lik bo­zul­ma­mış­tı.

Rize mesafe tanımadı

Çay­kur Ri­zes­por geç­ti­ği­miz se­zon da dep­las­man maç­la­rı için en çok me­sa­fe ka­te­den ta­kım ol­muş­tu. Ka­ra­de­niz eki­bi 2013-14 se­zo­nun­da dış sa­ha maç­la­rı için 24 bin 240 km yol yap­mış­tı. Ri­ze’nin bu se­zon­ki dış sa­ha me­sa­fe­si­nin art­ma­sın­da ken­di­si­ne ko­num ola­rak da­ha ya­kın olan Kay­se­ris­por ve Ela­zığs­por’un kü­me düş­me­si et­ki­li ol­du. Bu ta­kım­la­rın ye­ri­ne Ba­şak­şe­hir ve Ba­lı­ke­sir’in Sü­per Lig’e yük­sel­me­si Çay­kur Ri­ze için me­sa­fe­le­rin da­ha da art­ma­sı an­la­mı­nı ta­şı­dı. İki kom­şu kent­ten An­tal­ya’nın dü­şe­rek Mer­sin İd­man­yur­du’nun li­ge yük­sel­me­si Sü­per Lig ta­kım­la­rı­nın ka­te­de­ce­ği dep­las­man me­sa­fe­si açı­sın­dan önem­li bir de­ği­şik­li­ğe yol aç­ma­dı.

1150 km’lik uçuş

Bu se­zon lig­de­ki en uzak dep­las­man maç­la­rı Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da oy­na­na­cak. İki Sü­per Lig ta­kı­mı­nın bu­lun­du­ğu il­ler ara­sın­da­ki kuş uçu­şu me­sa­fe tam 1150 km. Bu­na kar­şın ay­nı İs­tan­bul’da yer alan 5 Sü­per Lig eki­bi­nin ar­dın­dan bir­bir­le­ri­ne en ya­kın 2 Sü­per Lig eki­bi de Çay­kur Ri­zes­por ile Trab­zons­por.

HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler