Sissoko transferi için ne dedi?

"Benim için iyi bir deneyim olacak"Tür­ki­ye’de oy­na­ma­yı ar­zu et­ti­ği­ni kay­de­den tec­rü­be­li fut­bol­cu, Trab­zons­por ve Be­şik­taş ile gö­rüş­me­le­rin olum­lu yön­de iler­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İki tek­li­fi de de­ğer­len­di­ri­yo­rum. El

Sissoko transferi için ne dedi?

"Benim için iyi bir deneyim olacak"
Tür­ki­ye’de oy­na­ma­yı ar­zu et­ti­ği­ni kay­de­den tec­rü­be­li fut­bol­cu, Trab­zons­por ve Be­şik­taş ile gö­rüş­me­le­rin olum­lu yön­de iler­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İki tek­li­fi de de­ğer­len­di­ri­yo­rum. El­bet­te be­nim ai­le­min ne­re­ye is­te­ye­ce­ği de önem­li. Şu an­da ai­lem­le bir­likt­te Pa­ris’te­yiz. Ne ola­ca­ğı­nı önü­müz­de­ki iki gün­de gö­re­ce­ğiz. Şu an­da ser­best bir oyun­cu ol­du­ğu­mu için is­te­di­ğim an­da im­za ata­bi­li­rim. Ocak ayın­da­ki trans­fer dö­ne­mi­ni bek­le­me­ye ge­rek yok. Ka­ra­rım, Be­şik­taş ve Trab­zons­por’la ya­pı­lan mü­za­ke­re­nin na­sıl so­nuç­la­na­ca­ğı­na bağ­lı. Birini ter­cih ede­ce­ğim. Birkaç gün içinde net­le­şir” dedi.

Tür­ki­ye’de oy­na­yan ar­ka­daş­la­rın­dan sık sık bil­gi al­dı­ğı­nı ifa­de eden Sis­so­ko “Ar­ka­daş­la­rım, Tür­ki­ye’nin çok gü­zel, statlarda da muh­te­şem bir at­mos­fe­rin ve li­gin de çok zevk­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.İn­gil­te­re, Fran­sa, İs­pan­ya ve İtal­ya’dan son­ra Tür­ki­ye be­nim için çok iyi bir de­ne­yim ola­cak.  Uma­rım ben de doğ­ru ter­ci­hi ya­pa­ca­ğım” di­ye ko­nuş­tu. “Se­nin trans­fe­rin­de Be­şik­taş’ın mı yok­sa Trab­zons­por’un mu şan­sı da­ha yük­sek” so­ru­su­na ise de­ne­yim­li fut­bol­cu, “Bil­mi­yo­rum. Ben şu an­da yap­tı­ğım an­tren­man­la­ra kon­san­tre olu­yo­rum. Ama me­na­je­rim, gö­rüş­me­le­rin bir kaç gün son­ra so­nuç­la­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor” ce­va­bı­nı ve­re­rek söy­le­şi­mi­zi nok­ta­la­dı.

Mo­ham­med Sis­so­ko  KiM­DiR
Do­ğum Ta­ri­hi:    22 Ocak 1985
Do­ğum Ye­ri:    Mali
Uy­ruk:    Fransız/Mali
Yaş:    28
Boy:    1.91
Mev­ki­i:    Orta saha
Ayak:    Sağ
Ta­kım:    Boşta

SE­ZON    KU­LÜP    MAÇ    GOL

2002-03    Auxerre    0    0

2003-05    Valencia    45    0

2005-08    Liverpool    51    1

2008-11    Juventus    71    3

2011-13    PSG    28    2

2013    Fiorentina(K)    5    0

YORUM EKLE
YORUMLAR
çakalts
çakalts - 6 yıl Önce

Acaba bu transferde TS ile BJK karşı karşıya mı geldim malum TS ninde Ronaldinho ile ilgilendiği yazılmıştı acaba BJK ye karşı bir adım mıydı kafam karıştı

Ahmet Tabakoğlu
Ahmet Tabakoğlu - 6 yıl Önce

Şüphelerim var. Gelirse kim oynamayacak?

DRACOOL
DRACOOL - 6 yıl Önce

alamassanız defolun gidin,TAM ARANAN KAN, COLMAN LA birlikte orta sahayı çekip çekiştirecekler,sonra defansa sağlam toptan anlayan hızlı bir avrupalı futbolcu alın,ve forvet, bu üç transferle takım akçay a rağmen

şampiiyonluğa oynar

SIRADAKİ HABER

banner513