Nazlıaka, kim için şov yapıyor dedi?

CHP’li vekil, Sağlık Bakanlığı’nın “Suda arsenik var” uyarısı için İçişleri Bakanı Ala’ya seslendi: Melih Gökçek’i soruştur. Yoksa suça ortak olursun… An­ka­ra­’da su tar­tış­ma­sı bü­yü­yor. Baş­ken­tin su­yun­dan is­hal olan CHP Ankara Milletvekili Ay­l

Nazlıaka, kim için şov yapıyor dedi?
CHP’li vekil, Sağlık Bakanlığı’nın “Suda arsenik var” uyarısı için İçişleri Bakanı Ala’ya seslendi: Melih Gökçek’i soruştur. Yoksa suça ortak olursun…
 
An­ka­ra­’da su tar­tış­ma­sı bü­yü­yor. Baş­ken­tin su­yun­dan is­hal olan CHP Ankara Milletvekili Ay­lin Naz­lı­aka, dün Mec­li­s’­te ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Naz­lı­aka, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu­’nun ‘şe­be­ke su­yu­nun in­sa­ni tü­ke­tim için uy­gun ol­ma­dı­ğı­’ yö­nün­de­ki bel­ge­yi an­lat­tı.
 
''Bu işin peşini bırakmam''
 
Naz­lı­aka, 19 Ey­lü­l’­de An­ka­ra Va­li­li­ği­’ne gön­de­ri­len ya­zı­da, Te­mel Sağ­lık İs­ta­tis­tik­le­ri Mo­dü­lü­’n­den alı­nan ve­ri­le­re gö­re, su­dan kay­nak­la­nan is­hal ve ka­rın ağ­rı­sı va­ka­la­rın­da or­ta­la­ma­nın çok üze­rin­de ar­tış ol­du­ğu­nun be­lir­til­di­ği­ni ak­tar­dı. An­ka­ra Be­le­di­ye­si­’nin de­fa­lar­ca uya­rıl­ma­sı­na rağ­men iyi­leş­tir­me ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di­ği­ni an­la­tan Naz­lı­aka, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı AK­P’­li Me­lih Gök­çe­k’­e yük­len­di. 
 
Me­lih Gök­çek ku­lak­la­rın­dan ya­ka­lan­dı­ğı için bu ka­dar çok ba­ğı­rı­yor, şov ya­pı­yor
 
 
 
 
 
Gök­çe­k’­in ken­di­si­ni ide­olo­jik ol­mak­la suç­la­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP’li vekil, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı da mı ide­olo­jik? Bu­gün An­ka­ra­lı­la­ra ‘kim ya­lan ko­nu­şu­yor?’ di­ye sor­sa­nız; ko­ro ha­lin­de ‘Gök­çe­k’ di­ye ya­nıt ve­rir­le­r” de­di. Bir Ro­ma ata­sö­zü­nün ‘Kurt ku­lak­la­rın­dan ya­ka­la­nı­r’ de­di­ği­ni ak­ta­ran Naz­lı­aka, “Me­lih Gök­çek ku­lak­la­rın­dan ya­ka­lan­dı­ğı için bu ka­dar çok ba­ğı­rı­yor, şov ya­pı­yor. Gök­çek, An­ka­ra­lı­la­ra ay­lar­dır kul­lan­dırt­tı­ğı su­yun he­sa­bı­nı ve­re­ne ka­dar ben bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­m” de­di.
 
Halkın aklını karıştırıyor
 
“Or­man ve Su İş­le­ri Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu­’na yaz­dır­dı­ğı ra­po­run ar­ka­sın­da dur­ma­ya, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala­’yı An­ka­ra­lı­la­ra ar­se­nik­li su içi­ren, in­sa­na say­gı­sı ol­ma­yan, hu­kuk ta­nı­maz Me­lih Gök­çek hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­ya da­vet edi­yo­rum. La­bo­ra­tu­var so­nuç­la­rı­nı de­ğiş­ti­ren, yap­tı­ğı saç­ma de­ney­ler­le An­ka­ra­lı­la­rın ak­lı­nı ka­rış­tır­ma­ya ça­lı­şan Gök­çek, hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­maz­sa­nız bu su­ça or­tak ola­cak­sı­nız.”
 

HABERE YORUM KAT
Trabzon Haber ve tüm kategorilerimizde yer alan haberlere yorum yapanlar genel kuralları kabul etmiş sayılırlar. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler