kebir reklamı

MHP'li Zuhal Topçu'dan çözüm süreciyle ilgili kritik açıklamalar

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Zu­hal Top­cu, çö­züm sü­re­ci ve çö­züm pa­ke­ti hak­kın­da çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye'nin adım adım bö­lün­me­nin eşi­ği­ne ge­ti­ril­di­ği­ni sa­vu­nan Top­cu, ül­ke­yi

MHP'li Zuhal Topçu'dan çözüm süreciyle ilgili kritik açıklamalar

banner197
MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Zu­hal Top­cu, çö­züm sü­re­ci ve çö­züm pa­ke­ti hak­kın­da çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye'nin adım adım bö­lün­me­nin eşi­ği­ne ge­ti­ril­di­ği­ni sa­vu­nan Top­cu, ül­ke­yi böl­mek için ana­la­rın ar­ka­sı­na sak­la­nıl­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü.
 
PA­RA­LEL BİR DEV­LET
 
Ana­lar ağ­la­ma­sın di­ye­rek ana­la­rın yü­rek­le­ri­nin ya­kıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Top­cu, ana­lar ağ­la­ma­sın di­ye­rek ül­ke­nin bö­lün­me­nin eşi­ği­ne ge­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Ana­lar ağ­la­ma­sın di­ye­rek or­tak de­ğer­le­rin kü­çüm­sen­di­ği­ni, in­san­la­rın öte­ki­leş­ti­ril­di­ği­ni ile­ri sü­ren Top­cu, "Ana­lar ağ­la­ma­sın di­ye­rek te­rö­rist ba­şı­nın sö­zün­den çı­kıl­maz ol­du ve eş baş­kan ilan edil­di­” de­di.
 
Çö­züm sü­re­ciy­le il­gi­li ta­sa­rı­nın te­rör ör­gü­tüy­le ya­pı­lan bir mü­za­ke­re so­nu­cun­da ge­ti­ril­di­ği­ni sa­vu­nan MHP'li Top­cu, bir­çok ül­ke­de te­rör olay­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı­nı ama bu şe­kil­de ta­viz­ler ve­ril­me­di­ği­ni di­le ge­tir­di.
 
DÜĞ­ME YAN­LIŞ İLİK­LEN­Dİ
 
Si­lah bı­rak­ma ger­çek­leş­me­den böy­le bir mü­za­ke­re­nin ya­pıl­ma­sı­nın dev­let za­fi­ye­ti­ni or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Si­lah kul­lan­ma meş­ru­iye­ti­nin dev­le­tin be­lir­le­di­ği ku­rum­lar­la sı­nır­lı ol­du­ğu­nu an­la­tan Top­cu, bu­nun dı­şın­da­ki bir olu­şu­mun, ül­ke için­de pa­ra­lel bir dev­le­tin oluş­ma­sı­na ve ül­ke­nin de bö­lün­me­si­ne ze­min ha­zır­la­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.
 
Hü­kü­me­tin çö­züm sü­re­cin­de ade­ta ‘Si­la­hı­nız yok­sa si­zi mu­ha­tap al­mı­yo­ru­z’ şek­lin­de bir ta­vır ser­gi­le­di­ği­ni ak­ta­ran Top­cu, böl­ge­de PKK'nın dı­şın­da hiç­bir ens­trü­ma­nın dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı, si­ya­si, sos­yal, eko­no­mik olu­şum­la­rın da üze­rin­de du­rul­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. “Kı­sa­ca, göm­le­ğin düğ­me­si yan­lış ilik­len­miş­tir ve so­nuç da yan­lış ola­cak­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
PKK UZAN­TI­LA­RI TES­LİM AL­DI
 
PKK uzan­tı­la­rı­nın cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­na des­tek kar­şı­lı­ğın­da AK Par­ti­’yi ka­yıt­sız şart­sız tes­lim al­dı­ğı­nı id­di­a eden Top­cu, “Bu ki­şi­ler re­fe­ran­dum ve ba­ğım­sız­lık nu­tuk­la­rı atar­ken ik­ti­dar tem­sil­ci­le­ri­nin İm­ra­lı ca­ni­siy­le yap­tık­la­rı işbir­li­ği ül­ke­yi bö­lün­me nok­ta­sı­na ge­tir­miş­ti­r” de­di.
 
MECLİS’E BASKI
 
Ve­ri­len söz­le­rin cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için Mec­lis'in bas­kı al­tın­da tu­tul­du­ğu­nu ve se­fer­ber­lik ilan edil­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Top­cu, "Ta­sa­rı ile İm­ra­lı'da­ki te­rö­rist ba­şı ve dağ­da­ki ka­til sü­rü­süy­le bö­lün­me gö­rüş­me­le­ri ya­pı­la­cak. Bu­nu ya­pan­lar hu­ku­ki, ida­ri ve ce­za­i so­rum­lu­luk­lar­dan ka­çı­rıl­mak is­te­ni­yor" di­ye ko­nuş­tu.
 
‘PKK bayrakları dalgalanıyor’
 
Di­yar­ba­kır Ka­ra­ko­lu ya­kın­la­rın­da as­ke­ri kon­trol nok­ta­sın­dan 1 ki­lo­met­re me­sa­fe­de PKK bay­ra­ğı­nın dal­ga­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Top­cu, şun­la­rı söy­le­di:
 
“Li­ce'de ka­ra­kol, ka­le­kol in­şa­at­la­rı­nın dur­du­rul­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Ko­ru­cu­la­rın sa­hip­siz kal­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Ba­har­la bir­lik­te, bin­ler­ce üni­ver­si­te­li gen­cin da­ğa çık­tı­ğı gö­rül­mek­te­dir.
 
Re­form pa­ke­tiy­le be­ra­ber ha­pis­te­ki bin­ler­ce te­rö­rist ey­lem­ci­nin sa­lı­ve­ril­di­ği­ni her­kes bi­li­yor. Köy­ler­de köy ko­mün­le­ri­nin, şe­hir mer­kez­le­rin­de ma­hal­le mec­lis­le­ri­nin, da­ha da son­ra kent mec­lis­le­ri­nin ku­rul­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.”
 
‘Stratejik ortamlar’
 
"Türkiye'nin güneydoğusunu terör örgütü PKK'ya terk eden hükümet, bu tasarıyla PKK'nın siyasallaşmasının önünü açıyor" ifadesini kullanan MHP'li Topcu şöyle devam etti:
 
“Artık, iktidarın stratejik ortağı PKK'dır ve tasarı üzerinde de Hükümet ile terörist başının pazarlık yaptığı da gün gibi açıktır. Ve bu tasarıyla da içerideki ve dışarıdaki bölücülere yardım ve yataklık edilmektedir.”

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
EMRE NEHIR - 3 yıl önce
Gerçekten cok doğru 2009 yılındaki seçimde bdp 4-5 yeri alırken şimdi 11 ili aldı herkes uyanmalı gidiş iyi değil.
Avatar
Hakan Baba - 3 yıl önce
Emre Nehir. Bu 11 ili Akp nin almasını da istemiyorsunuz. Peki neden Mhp bu belediyeleri almak için uğraşmıyor? Senin genel başkanın Sayın Bahçeli lutfedip bu şehirlere miting için bile gitmiyor. Ankaradan uzaktan kumanda ile sahip çıkmayacaksın. Oraya gidip halkla kucaklaşarak sahip çıkacaksın o yerlere.