TTSO Hükümetten reform bekliyor!

Yeniden hızlı büyüme ve ekonomide istikrar için Türkiye’nin yapısal reform gündemi ve ilk 100 günde beklentilerinin hayata geçirilmesi isteniyor.   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun y

Gündem 07.12.2015, 12:52
TTSO Hükümetten reform bekliyor!
Yeniden hızlı büyüme ve ekonomide istikrar için Türkiye’nin yapısal reform gündemi ve ilk 100 günde beklentilerinin hayata geçirilmesi isteniyor.
 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapmış olduğu çalışma ile iş camiasının hükümetten gelecek 100 gün içerisinde neler istediğini yazılı olarak hükümete ve Başbakana ilettiğini anımsattı.  Odalar ve borsalarımız tarafından bugüne kadar TOBB’a öneriler sunulduğunu anımsatan Hacısalihoğlu, Hükümetin kurulması doğrultusunda iş camiası olarak yapılan görüşmelerde TOBB’un bu konuları gündeme getirdiğini ifade etti.
 
Bu konuların ana hatları ile bütün iş dünyasının bilmesinde aynı dili konuşmak adına yarar olduğuna dikkat çekti. Bu çalışmanın güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “Bugüne kadar hükümetle çok yakın ilişki içiresinde olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve iş camiası bu çalışma ile reform beklentilerini yazılı olarak ortaya koydu. Bu reformlar bizlerden yukarıya giden bütün talepleri kapsıyor. Bu talepler doğrultusunda hükümetimizde kolaylıklar getiriyor. Ve birebir bu çalışmalar yapılıyor. Beklentimiz bu isteklerin hayata geçmesidir” dedi.
 
11 ANA BAŞLIKTA REFORM
 
Hacısalihoğlu, özel sektörün 64. Hükümetin ilk 100 günde yapmasını beklediği reformlar 11 ana başlık altında topladığını belirtti.  İlk maddesinin ‘Ekonomide Güven Artırıcı Adımlar ve Ekonomi Yönetiminin aldığını vurgulayan Hacısalihoğlu, diğer başlıkların ise “ Mesleki Eğitim, Çalışma Hayatı, Vergi, Hukuk, Rekabet, KOBİ’lerin Finansmana Erişimi, Teşvik Sistemi ve Üretimi Destekleme, İnovasyon, Ulaştırma ve Lojistik ile Tarım ve Hayvancılık.” olduğunu söyledi. Bu 11 başlıkta önemli çalışmalar yapılarak sayın başbakanımıza iletildiğini vurguladı. Her başlık içerisinde detaylara inildiğini aktardı.
 
HACISALİHOĞLU İŞ DÜNYASININ BEKLEDİĞİ REFORMLARIN ANA VE ALT BAŞLIKLARINI ŞÖYLE SIRALANDI
 
Ekonomide Güven Artırıcı Adımlar ve Ekonomi Yönetimi 10. Kalkınma Planındaki öncelikli dönüşüm programlarını ve Eylem planlarını hareketlendirmeye odaklanmış bir çalışma mekanizması tasarlanmalıdır.
 
Reformların izleme ve değerlendirmesini yapacak özel bir yapı kurulmalıdır.
 
Kamu-Özel sektör istişare platformları etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
 
Ekonomi politikalarına eşgüdüm ve etkinlik kazandırmak için ekonomi ile ilgili Bakanlıklar yeniden düzenlenmelidir.
 
Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşların etkin bir şekilde ve siyasi mülahazalardan uzak çalışması sağlanmalıdır.
 
Düzenleyici ve denetleyici kurullarda özel sektörün temsil edilmesi sağlanmalıdır.
 
Sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için kamu-özel sektör birlikteliğiyle TBMM’de ihtisas komisyonları kurulmalıdır.
 
Bölgesel Kalkınma Ajansları Politikası Türkiye’nin mekansal stratejisinin bir parçası olarak yeniden tasarlanmalıdır.
 
 
Mesleki Eğitim
 
Mesleki Eğitim Okulları yeniden düzenlenmelidir.
 
Meslek Liselerini cazibe merkezi yapmak için, meslek lisesi öğrencilerine ve mezunlarına destek verilmelidir.
 
Mesleki eğitim kursları düzene sokulmalı, çok başlı ve verimsiz yapı ortadan kaldırılmalıdır.
 
Mesleki eğitim kurslarının mutlaka ‘ulusal mesleki yeterlilik’ çerçevesinde eğitim vermesi sağlanmalıdır.
 
Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitimden geçirilerek istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.
 
 
Çalışma Hayatı
 
Asgari ücret artışı, İstihdam üzerindeki vergi yükleri, kıdem tazminatı ve zorunlu istihdam uygulamaları birlikte ele alınarak işgücü piyasası reformlarının tamamı ile birlikte hayata geçirilmelidir. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmelidir.
 
Turizm sektörüne yönelik sezon dışı zamanlarda istihdam üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır.
 
Eksik olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe girmelidir.
 
Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki nüfusun istihdamı sağlanmalıdır.
 
Kadın istihdamını artıracak uygulamalar hayata geçirilmelidir.
 
Tarımda çalışanların sosyal güvence altına alınması sağlanmalıdır.
 
 
Vergi
 
KDV oranları değiştirilmemelidir.
 
Damga Vergisi kaldırılmalıdır.
 
Gelir ve Kurumlar Vergisini düzenli ödeyen şirketlere vergi indirimi getirilmelidir.
 
Gelir Vergisi tasarısı yeniden ele alınmalıdır.
 
Elektrik üzerindeki TRT fonu, Belediye fonu gibi eklentiler kaldırılmalıdır.
 
Girdi ve çıktılardaki KDV farkları giderilmelidir.
 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunun uyumu sağlanmalıdır.
 
Geçici Vergi Beyannameleri sayısı kademeli olarak düşürülmeli ve yılda bir veya iki defa alınmalıdır.
 
Tevsi yatırımlarda indirimli Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) uygulamasındaki sorunlar giderilmelidir.
 
Vergi ve ihracat rakamları üretim yerine göre kayda geçirilmelidir.
 
Belediyelerin imar değişikliği sonucunda elde edilen arsa rantıyla ilgili düzenleme yapılmalıdır.
 
 
Hukuk
 
Belirli bir tutarın altındaki ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yöntemleri zorunlu hale gelmelidir.
 
Bilirkişilik sistemi yeniden düzenlenmelidir.
 
İş Mahkemeleri yeniden düzenlenmelidir.
 
 
Rekabet
 
Kamu kaynaklı haksız rekabet uygulamalarının önüne geçilmelidir.
 
Piyasa Gözetim ve Denetimi sistemi yenilenmelidir.
 
E-ticaretin, mevzuatı ve altyapısı bir an önce hazırlanmalıdır.
 
 
KOBİ’lerin Finansmana Erişimi
 
Üretimde kullanılan makinelerin finansmana erişimde teminat olarak kullanılması sağlanmalıdır.
 
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 
 
Teşvik Sistemi ve Üretimi Destekleme
 
Bugüne kadar verilen teşviklerin etki analizi yapılmalıdır.
 
Yeni bir teşvik mekanizmasıyla sadece yeni yatırımlara değil, mevcut yatırımlara da sektörel teşvik uygulanmalıdır.
 
İl ve İlçe Bazlı Teşvik Sistemi hayata geçirilmelidir.
 
Teşvik edilecek sektörler belirlenirken şehirlerin ihracat potansiyelleri en önemli verilerden biri olmalıdır.
 
Genç ve Kadın girişimcilere ilk 3 yıl vergi muafiyeti getirilmelidir.
 
Kamu ihalelerinde yerli ürüne fiyat avantajı kadın girişimciler için 5 puan artırılmalıdır.
 
Ülkemizde yatırıma uygun arazi envanteri yatırımcılara elektronik ortamda sunulmalıdır.
 
OSB’lerin idari yetkileri artırılmalıdır.
 
Maden ruhsatlarının bölünebilmesi imkanı getirilmelidir.
 
 
İnovasyon
 
Türkiye artık inovasyon konuşmayı bırakıp, inovasyon yapmalıdır.
 
 
Ulaştırma ve Lojistik
 
Lojistik koordinasyon kurulu kurulmalıdır.
 
Yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun kullanımı teşvik edilmelidir.
 
OSB’ler ile limanlar arasında demiryolu bağlantıları acilen sağlanmalıdır.
 
 
Tarım ve Hayvancılık
 
Tarımda havza üretim modelinin uygulamaya konulması gereklidir.
 
Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik kira desteği sağlanmalıdır.
 
Arazi toplulaştırmaları hızlandırılmalı, bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır.
 
Tarımda arazi bazlı yerine ürün bazlı teşvik sistemi uygulanmalıdır.
 
Et üzerindeki KDV yüde 8’den yüzde 1’e düşürülmelidir.
 
Et ithalatı üreticiye zarar vermektedir.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@