Memurun lojman kirasına zam

Ön­ce­ki yıl im­za­la­nan top­lu söz­leş­mey­le bu ay ma­aşı­na sa­de­ce yüz­de 3 zam ala­cak olan me­mu­run loj­man ki­ra­sı­na yüz­de 10,11 ora­nın­da zam ya­pıl­dı. Ye­ni zam ne­de­niy­le me­mu­run ay­lık ki­ra gi­de­ri 32 li­ra art­tı.2014’te enf­las­

Ekonomi 01.01.2015, 11:54
Memurun lojman kirasına zam

Ön­ce­ki yıl im­za­la­nan top­lu söz­leş­mey­le bu ay ma­aşı­na sa­de­ce yüz­de 3 zam ala­cak olan me­mu­run loj­man ki­ra­sı­na yüz­de 10,11 ora­nın­da zam ya­pıl­dı. Ye­ni zam ne­de­niy­le me­mu­run ay­lık ki­ra gi­de­ri 32 li­ra art­tı.

2014’te enf­las­yon far­kı­nı ala­ma­dı­ğı için maa­şı eri­yen, bu yıl da yüz­de 3 ar­tı 3 ora­nın­da­ki dü­şük zam­la ye­tin­mek zo­run­da ka­lan me­mu­run büt­çe­si ar­tan ki­ra ne­de­niy­le bi­raz da­ha bo­zu­la­cak. 

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı 2015 yı­lın­da loj­man ki­ra be­del­le­ri­ni be­lir­le­yen Mil­li Em­lak Teb­li­ği­’ni Res­mi Ga­ze­te­’de dün ya­yım­la­dı. Ye­ni teb­liğ­le ki­ra be­del­le­ri ile or­tak kul­la­nı­lan ya­kıt, su ve elek­trik gi­der­le­rin­de yüz­de 10’u aşan oran­lar­da zam ya­pıl­dı.

Teb­li­ğe gö­re ker­piç, ah­şap, bağ­da­di ve ben­ze­ri loj­man­lar­dan ay­lık her bir met­re­ka­re için 1.40 li­ra, ka­lo­ri­fer­siz loj­man­lar­dan 2.32 li­ra, ka­lo­ri­fer­li loj­man­lar­dan 3.05 li­ra ki­ra be­de­li alı­na­cak. Ye­ni teb­liğ­le ker­piç­ten ya­pıl­mış loj­ma­nın ki­ra­sı 140 li­ra ol­du. 

15 Ocak’ta yürürlükte

Kira ila birlikte merkezi sistemle ısıtılan lojmanların yakıt bedellerine de yüzde 9,7 ilave zam yapıldı. Buna göre, geçen yıl 1,13 TL olan metrekare başına yakıt bedeli bu yıl için 1,24 TL’ye çıkarıldı. Böylece 100 metrekare bir lojmanın aylık yakıt gideri 113 liradan 124 liraya yükseldi. Kira ve yakıt zamları 15 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. 

Aylık kira 32 lira arttı 

Düzenlemeyle geçen yıl örneğin 100 metrekare olan kaloriferli bir lojmanın çıplak kira bedeli 277 liradan 305 liraya çıktı. Memurlar bu kiraya ilaveten aynı tür lojman için 28 lira kapıcı, kaloriferci, 13 lira da ortak aydınlatma ödeyecekler. Bu ödemelerle birlikte yakıt hariç lojman kira bedeli yüzde 10,1 oranında, yani 32 lira zamlanarak 346 liraya çıktı.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@