Ev sahipleri ve ev alacaklar şokta!

Kira gelirinin vergilendirilmesindeki adaletsizlik vatandaşı isyan ettirdi. Aylık 6 bin 500 lira kira alan taksi sahibi 3 bin lira vergi öderken, aynı geliri elde eden konut sahibi 12 bin 686 lira vergi ödüyor.Bu­gün­ler­de ki­ra ge­li­ri el­de eden ko­nu

Ekonomi 27.03.2015, 14:14
Ev sahipleri ve ev alacaklar şokta!

Kira gelirinin vergilendirilmesindeki adaletsizlik vatandaşı isyan ettirdi. Aylık 6 bin 500 lira kira alan taksi sahibi 3 bin lira vergi öderken, aynı geliri elde eden konut sahibi 12 bin 686 lira vergi ödüyor.

Bu­gün­ler­de ki­ra ge­li­ri el­de eden ko­nut sa­hi­bi­nin en önem­li gün­dem mad­de­si dev­le­te öde­nen ki­ra ge­lir ver­gi­si ola­rak dik­kat çe­ki­yor.

275 li­ra­nın üze­rin­de ki­ra ge­li­ri olan her­kes be­yan­na­me dol­du­rup dev­le­te el­de et­ti­ği gay­ri­men­kul ki­ra­sı­nın ver­gi­si­ni ödü­yor. 300 li­ra ki­ra ge­li­ri olan gay­ri­men­kul sa­hi­bi­nin bir yıl­lık ki­ra ge­li­ri 3 bin 600 li­ra. Dev­let gay­ri­men­kul­de 3 bin 300 li­ra­lık kıs­mı ver­gi­den mu­af tu­tu­yor.

Ge­ri ka­lan 300 li­ra­lık ki­ra ge­li­ri­nin ver­gi­si 33,75 li­ra ola­rak he­sap­la­nı­yor. Bu­na 45,30 li­ra dam­ga ver­gi­si öden­di­ğin­de tu­tar 79,5 li­ra­ya çı­kı­yor.

Tak­si pla­ka­sı­nı ara­ba­sız ola­rak ki­ra­ya ve­ren pla­ka sa­hi­bi ay­lık 6 bin 500 li­ra ki­ra ge­li­ri el­de edi­yor.  Sa­de­ce pla­ka­sı­nı ki­ra­ya ver­di­ği için tak­si­nin hiç­bir mas­ra­fı­na ka­rış­mı­yor ve hiç­bir ris­ki­ni üst­len­mi­yor.


Bu ki­şi­nin yıl­lık ki­ra ge­li­ri 78 bin li­ra. Bu ge­li­re kar­şı­lık dev­le­te öde­di­ği yıl­lık ver­gi 3 bin li­ra. Bu­na kar­şın ay­lık 6 bin 500 li­ra ki­ra ge­li­ri olan ko­nut sa­hi­bi hem ev­le il­gi­li ya­pı­lan bü­tün de­mir­baş mas­raf­la­rı­nı üst­le­ni­yor hem de dev­le­te pla­ka sa­hi­bi­nin öde­di­ği ver­gi­nin 4 ka­tı olan 12 bin 686 li­ra ödü­yor.

Pla­ka sa­hi­bi pla­ka için ay­rı bir ver­gi öde­mez­ken, gay­ri­men­kul sa­hi­bi olan ki­şi­ler ki­ra ge­li­ri için öde­dik­le­ri ver­gi­nin dı­şın­da bir de sa­hip ol­duk­la­rı gay­ri­men­ku­lün her yıl dü­zen­li ola­rak em­lak ver­gi­si­ni ödü­yor. Bu­gün bir tak­si pla­ka­sı­nın de­ğe­ri 1 mil­yon 600 bin li­ra ola­rak ve­ri­li­yor.

Ay­nı de­ğer­de ko­nu­tu olan bir va­tan­daş dev­le­te bu gay­ri­men­kul için bü­yük­şe­hir­de 3 bin 200 li­ra em­lak ver­gi­si ödü­yor. Bu ra­ka­mı tak­si pla­ka­sı olan ki­şi ise öde­mi­yor.

Tak­si pla­ka­sı olan ki­şi­ler pla­ka­yı ki­ra­ya ver­dik­le­rin­de ki­ra­cı­nın ay­lar­ca pla­ka sa­hi­bi­ne öde­me yap­ma­ma du­ru­mu söz­ ko­nu­su ol­maz­ken, ko­nu­tu­nu ki­ra­ya ve­ren ki­şi­ler ay­lar­ca ki­ra­la­rı­nı ala­ma­ya­bi­li­yor. Ko­nut sa­hi­bi­nin pa­ra­sı git­ti­ği gi­bi kö­tü ki­ra­cı ne­de­niy­le psi­ko­lo­ji­si de bo­zu­la­bi­li­yor.

Ay­lar­ca ki­ra öde­me­yen ki­ra­cı­yı ev­den çı­kar­mak da çok ko­lay ol­ma­mak­la bir­lik­te, pla­ka sa­hi­bi­ne 1 ay ki­ra öde­me­yen şo­för anın­da dev­re dı­şı bı­ra­kı­la­bi­li­yor. Ki­ra öde­me­yen ki­şi­ler otur­duk­la­rı da­ire­le­rin ai­dat­la­rı­nı da öde­me­di­ğin­de de so­rum­lu ko­nut sa­hi­bi olu­yor.
 Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@