Karadeniz Teknik Üniversitesinin aktif ve emekli bir öğretim üyesi olarak 2547 sayılı YÖK Kanunu gereği topluma karşı olan görevlerimizi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sürdürmeğe devam edeceğiz.

2.4 Öğretim Elemanlarının Topluma Karşı Yükümlülükleri

 Öğretim elemanlarının farklı toplumsal kesimlere karşı yükümlülükleri vardır.

 Öğretim elemanları, bu yükümlülüklerinin önceliğini öğrencilerine, meslektaşlarına, kendi disiplinlerine ve kurumlarına olan sorumlulukları ışığında değerlendirirler. Bu çerçevede öğretim elemanı;

 (a) Toplumun ekonomik, kültürel ve entelektüel kapasitesinin geliştirilmesinde et kin bir rol oynamak için çaba harcar.

(b) Topluma yönelik açıklamalarında bilimsel bulgular ile kişisel görüşlerini birbirinden ayırt eder.

(c) Herhangi bir kamusal söylemde, kendi görüşleri ile üniversitenin resmi görüşleri arasında ayrım yapmada dikkatli davranır. Araştırma, öğretim, hizmet ve profesyonel görevlerinde üniversite personeli olarak görüşleri ile kendi özel görüşleri çerçevesinde yaptığı açıklamaların ayrımını açıkça ifade eder.

 (ç) Yetişmesine katkıda bulunan topluma hizmet etmeyi bir toplumsal sorumluluk olarak kabul eder.

(d) Çalışma alanında toplumun bilinçlendirilmesi için gereken eğitim ve hizmet çalışmalarını gönüllü olarak üstlenir.

Resmi-gazete-2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir. 

Yukarıdaki 2018 Deprem Yönetmeliği gereği ‘Trabzon’da 2018 yılından önce yapılmış binaların depreme karşı performansları değerlendirilmelidir’ başlıklı beyanatım bir yerel yazılı basın tarafından amaç dışı kullanılmıştır.

Oysa amacımız yeni yönetmelik gereği yeni binaların depreme karşı iki kat daha güçlendirilmesini vurgulamak, bu doğrultuda 2018 yılından önce yapılmış binaların depreme karşı olan performanslarını sorgulamaktı.

Bu güne dek toplumu aydınlatmada ve bilgilendirmede yukarıdaki bağlayıcı kuralları tam olarak uygulamamıza rağmen bir yerel medya tarafından istismar edilmemiz bizi gerçekten üzmüştür.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla

Prof.Dr. Osman Bektaş