Trabzon Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Trabzon'un Boztepe Mahallesinde bulunan Kızlar Manastırının restitüsyon ve restorasyon uygulama projesi hizmetini yaptırmak üzere ihale açtı.

Boztepe Mahallesi 8 numaralı parselde, 3. dereceli doğal sit olan Kızlar Manastırının restitüsyon, restorasyon uygulama projesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

Toplam 30 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, Trabzon Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 30 Ekim 2008 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli firmalar girebilecek.

Şartname aynı adresten görülebileceği gibi bedeli mukabili yine aynı yerden satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklifler ihale günü ihale saatine kadar Trabzon Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İhale Komisyon başkanlığına götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.